Инсан мудангу кIункIу тIий ивкIссар цIурттачIан

Ялувсса ссавний пар-пар тIисса цIурттачIансса кIункIу тIаву инсаннал чурххаву муданнагу диркIун дур. Амма, телескоп­равухгу уруглай, цIурттан цала зумунусса цIарду дизаву дакъа, цамур буван бюхълай къабивкIун бур. ДуркIссар 20-мур ттуршуку. Му чIумал хъит куссар инсаннал ляхъан дурсса техникалулгу хьхьичIунмай. 1961-ку шинал, апрель зурул 12-нний, инсан – Юрий Гагарин левхссар аьламравун. Жува яхъанахъисса аьрщарал лагмагу увккун, зана хьуссар махъунай аьрщарайн. Вана ва кьини хIисавгу дувайссар Космонавтикалул кьинилул байрандалун.


Ва кьинилун хас дурсса батIаву хьунни апрель зурул 10-нний Ккуллал шяраваллил биб­лиотекалийгу. Шиккун бувкIун бия райондалул шяраваллал биб­лиотекарттал каялувчитал.
Семинар тIивтIуна Ккуллал шяраваллил библиотекалул каялувчи ХIажиева Аьйшал. Гьай-гьай, Аьйшал кIицI бувуна лак­рал миллатрал арсурвавралгу гьурттушиву дуршиву космонавтика хьхьичIуннай шаврил аралуву.

Ккуллал библиотекалул зузала Маммаева Зоял, библиотекалувусса космонавтикалун хас бувсса луттирдугу ккаккан буллай, гайннуя бувсуна. Дуруна мукунна оьрчIал дянивсса викторинагу.
Гьарта-гьарзасса ихтилат бувна библиотекарттал давурттая Ккуллал райондалул библиотекарттал каялувчи ХIажиаьлиева ПатIиматлул. Шикку гьаз бувна махъсса ппурттуву библиотекарттал фондравун луттирду къабукIлай бушиврул масъалагу.

Бия мукунма лакрал чичултрал итабакьайсса луттирду янинмагу ххал хъанай бакъашиврия буслай. Ттула чулуха учин ччива, бучIия райондалийсса 12 биб­лиотекалун, ца-цаннин 5-10 лу хIисаврай, автортурал булаварча. Учин мукъун, чичултрал ми цанма бакъархха итабакьлакьи­сса, инсантураннихха.
Ххал бивгьуна библиотекарттал давурттащал бавхIусса цаймигу масъалартту.