«Илчи»-маслихIатчи

Гьантлия гьантлийн шаттирду бизлай най, цила аргъиравун духлай дур инт. Мунил хъирив лаянмур буллай, дуван аьркинсса давуртту лях къаличIанмур буллай,щиривкIуну бур хъузалтгу. Миннал «ххуржинттаву» цанмасса кIану лякъинссар тIиссару вай маслихIатиртталгу.


Ххяххиярттан ца кIанайсса мина душманссар

ЧIярусса шиннардий ахънилсса цара-ца кIанай дугьларча, бакIлахъругу мискинсса хъанантIиссар, аьрщигу, чIукьа дурккун, зия хьунтIиссар. Ахънилсса дугьлагьисса кIану баххана буллалийнигу, кIулну бикIан аьркинссар ссал хъирив ци дугьан бучIиссарив, ци дургьуну диркIсса кIанай ци къабучIиссарив.

Нувщи

— Нувщи цава-ца кIанай 3 шинаяр ххишалану бугьлай къахъинссар. Нувщи бувгьуну хъинссар муниннин калан, къур, чIикIунтIа, кьая бувгьуну бивкIсса аьрщарай.
— Нувщи мабугьари муниннин помидор дугьлай бивкIсса аьрщарай.

Чимус

— Чимус бугьлагьисса кIану 3-4 шинавун баххана бувну хъинссар.
— Чимусун дакьайссар нисварти, къавахъ, калан, помидор, нувщи бувгьуну бивкIсса аьрщи.
— Чимусун ххирассар оьргъашивурттал дурччусса, мукунна куклу­сса, кIукIлусса аьрщи, яргсса чани.

Къур

— Къур дургьуну хъинссар нувщи, калан, щюлли уртту (салат­рал чIапIив личIаннин) дургьуну диркIсса аьрщарай.
— Мукунна бучIиссар помидор ва мюрш хъюрув ххяхлай диркIсса аьрщарай дугьан.

Лаччи

— Лаччи бугьлагьисса кIану 2 шинай цал баххана буван аьркинссар.
— Лаччи бувгьуну хъинссар нисварти, нувщи, калан бувгьуну бивкIсса кIанттай.

Калан

— Калан цава-ца кIанай бугьан бучIиссар 2-3 шин лях ларгун махъ. Калан бувгьуну хъинссар нувщи, помидор, нисварти, чимус бувгьуну бивкIсса аьрщарай.
— БучIиссар мюрш хъюрув, шагьнал хъюрув, къур, чIикIунтIа дургьуну диркIсса аьрщарай бугьангу.

Нисварти

— Нисварти бугьлагьисса кIану гьарца шинал баххана бувну хъин­ссар. Ми яла ххуйну шайссар калан бувгьуну бивкIсса кIанай.
— Мукунна нисвартилун дакьайссар помидордая, нувщуя, мюрш хъюруврая ва чIикIунтIалия махъсса аьрщигу.

Помидор

— Помидор дургьуну хъинссар калан, къавахъ, хъюрув дургьуну диркIсса аьрщарай, бучIиссар къуруя, чIикIунтIалия, чимусуя махъ дугьангу.
— Лавайгу увкусса куццуй, нувщун кунна, помидорданунгу къаххирассар нувщи бувгьуну диркIсса аьрщи.

ЧIикIунтIа

— ЧикIунтIа дугьлагьисса кIану 3-4 шинай цал баххана бувну хъинссар.
— ЧIикIунтIа ххуйну хьунтIиссар нисварти, калан, помидор, нувщи, хъюрув дургьуну диркIсса аьрщарай.
— ЧIикIунтIа шпинат дургьуну диркIсса аьрщарай дургьуну къахъинссар.

Кьюнукьи

— Кьюнукьи бувгьуну хъинссар кьая, салат, гъаран, ччимур журалул хъюрув, къур, чимус, ла­ччи, сельдерей дургьуну диркIсса кIанай.
— Нувщи, помидор, нисварти бувгьуну бивкIсса аьрщарай кьюнукьи бугьан бучIиссар так 3-4 шин ларгун махъ.

Бадуржан

— Бадуржан (баклажан) бувгьуну хъинссар нисварти, чимус, калан бивкIсса кIанай.
— КъабучIиссар бугьан ларгсса шинал нувщи, помидор, болгар перец ва баклажанну цивппа бувгьуну бивкIсса кIанай.

Р.S. Агарда, бюхълай бухьурча, дачалий ягу хъув чIун-чIумуй уртту-сидерат (шанчIапIи, люцерна ва м.ц.) дугьлансса аьрщарал парча бивтун хъинссар. Ми ур­ттурал аьрщи дигьалаган дувай­ссар, му гихуннай ахънилсса ххя­ххан дуллансса гужирал дуцIин дувайссар.
Сидерат-уртту хъанахъиссар цIинцI-уртту хьун къаритлати­сса, ахънилсса дугьан хьхьичI аьрщи мюнпатсса затирттал ду­ччин дуван дугьайсса ххяххияну, ми ккалли дувайссар щюлли оьргъашиврун.

ХIадур бувссар
Бадрижамал Аьлиевал