Дюкъуллал тарихран хас бувсса жуж

Вай гьантрай «История моя – Россия» тIисса МахIач­къалаллал музейраву хьунни «Аракул-Дюкъул» тIисса цIуну бувксса луттиращал кIул баврин хас бувсса мажлис.

Лу чивчуну бур дюкъуллал ишбажаранчи, улча лахьхьу Рамазан ХIасановлул ва тарихрал учитель ХIадис ХIадисовлул. Лу хас бувну бур Дюкъуллал тарихран, кIицI бувну бур шяраваллил цаппара тухумру, кIанттурдал ва инсантурал цIарду.
Мажлис тIивтIуну, махъгу лавхъунни Лакрал миллатрал советрал председатель Амучи Амуттиновлул.

Мунал бувсунни луттирал мурадрая, мунил шяраваллил тарихраву бугьантIисса кIанттуя, инсантурансса мюнпатрая.
Мажлисрай махъру лавхъунни тарихрал элмурдал доктор МахIаммад ХIасановлул, профессор Илияс Къаяевлул, профессор Тимур Айтберовлул, филологиялул элмурдал доктор Хизри Илиясовлул ва цайминналгу.
Лу буккан баврия, буккан буван кумаг бувминная бувсунни луттирал автор Рамазан ХIасановлул.
Дюкъуллал школалул тарихраясса ихтилат бунни Аьли Оьма­ровлул.

Махъру лавхъунни мукунма Дюкъуллал чIаххуврайсса Ялув ЧIатIлухъиял шяравучу Валихан Кьурбановлул, лакрал тарихрал аьлимтурал ва цайминналгу.
Луттирал автортал барча буллалисса ва барчаллагьрал махъру увкунни шяравучу МахIмуд МахIмудовлул.

ХI. Аьдилов