Дизаннав аргъ буттал кIанттай!

Шамил Рамазанов, Эмил Ттаттаев, Эдуард ХIажиев шяраваллил жагьилтуращал.

«Жагьилтал, сивсуну, хьира хьхьичIунмай!»

Жула дакIурдиву мудангу буруккин бур, жагьилталгу миха-тиха бишлай, шяраваллурду духлагавай дурхха тIисса. Амма махъсса шиннардий Лак­рал райондалий,цаппарасса шархъал жагьилтал, бияла цала кIунттихьхьун лавсун, буттал улча цIу буккан баврил цIаний щуруй байбивхьуну, дурунни ххуй-ххуйсса давуртту.


Ми жагьилтуравусса гъира ва гьавас чIалай, нагу бикIайссияв ца чулуха ххарину, ца чулухагу, дакI мяшну – ттуламур шяраваллил жагьилтал та чантI учививав тIий. Вана дуркIун мукунсса кьини. Цаннияр ца аьнтIикIасса машинарттал кьюкьлувух ххаришиврул хъаттирдай лавгра нагу бигьалагай гьантрай ттула шяраваллил жагьилтуращал агьамсса иширай гьуртту хьун.

Ва базилухсса аьр­ххилул сававгу дия ттул буттал шяраву, Хъусрахь, ахъулссаннул мурхьру бугьлай бушиву.
Ва дугърисса даврил сиптачину увккунни ДР-лул Шяраваллил хозяйствалул министерствалул отделданул каялувчи Эмил Ттаттаев. Ванал сипта хъинчулий ккарккун, даврицIун кабакьу бувну бур цилва министерствалулгу, Ккуллал райондалул администрациялулгу.

Буттал шяраву мурхьру бугьан цала гъанчу Эмиллул чIарав ацIан увкIун ия Да­гъусттан Республикалул лайкь хьусса хIакин
Аслан Давдиев.

Акциялий гьуртту хьунни ДР-лул БакIчинал Администрациялул ва ХIукуматрал АПК-лул отделданул каялувчи ХхирамахIаммад Муртазялиев, Ккуллал райондалул администрациялул бакIчи Шамил Рамазанов, «Справедливая Россия» партиялул кIанттул отделениялул хъунама МахIаммад Валиев, шяраваллил бакIчи Эдуард ХIажиев. Цала оьрчIащал шагьрурдая бувкIун бия «Хъусращи» командалул ттуплий буккулт ва чIявусса цаймигу хъамал.

ХьхьичIава къурув зун бу­ккайсса кунма, зюннав-дачIущал бувккун бия администрациялул зузалт, учительтал, дуклаки оьрчIру ва жагьилтал – школалул багъраву гьивчул ва хъюртул мурхьру бугьан. Бувгьунни мукьттуршуннийн бивсса мурхьру.

-Цума-цагу ватанлувнал бакIраву щурун аьркинссар буттал кIанттун лябуккулун­сса чIири-хъунсса даву дансса пикри. Му зуву ттул дакIнива тачIав ду­къаккайва. Нава ший лявхъуну акъахьурчагу, ттун дазу дакъа ххирар ттула буттал шяравалу. ЦIан-чаннаву ивзун, кьинибархан ххяллайх, муруллайх, зун­ттайх лахълай гьан дайссия шагьрулия увкIсса чIумал ттула каникуллу. Хъуна хъанахъи­ссаксса лапра ягин хъанай дур бу­ттал кIанттухсса ччаву. Амма му ччаву жува, мукъурттий бакъару ккаккан дуллан аьркинссача, иширайнуру. На вания тихунайгу хIарачат банна ттула бу­ттал шяравалу цIу дуккан дан­сса чаранну ляхълан. Барчаллагьрай ура ттул пикри дузрайн буккан бан чIарав бавцIусса жагьилтурайн, жяматрайн. Вай лагма лавгун къабивкIссания ттущаралу ва даву бакIуйн дуккан дан къахьунтIиссия, — тIий ия Эмил.

Шагьрурдай ялапар хъана­хъисса шяраваллил жагьилтурал цIания Эмил Ттаттаевлухь барчаллагь увкунни МахIаммад Валиевлул:
«Эмил ур цала хъирив инсантал бачин бан бюхъайсса кашилул инсан. Цала дуллалисса гьарца давугу ванал марцIсса ниятращал дайдишай, мунияту ванал чIарав бацIанмигу лякъай, давугу бакIуйн дуккай. АцIниясса шиннардил хьхьичI ванал дартIунни МахIачкъалалив ялапар хъанахъисса Хъусращиял жагьилтурал футболданул команда. ХьхьичIва-хьхьичI миккун ванал кIункIу бунни цала ссура­хъал, хъинирвал, миннал оьрчIру. ХIалли-хIаллих тIий, му ккурандалувун хIала бувххунни вайми жагьилталгу. ХIала бухлай бур миннал оьрчIругу. Гьарца бигьалагай гьантрай ттуплий буккан батIлай, цачIун бунни шагьрурдай ялапар хъанахъисса жагьилтал. ХIакьину Хъусращиял футболданул команда «Лакку улклул Кубокрай» гьурттусса командар­ттаву хьхьичIунсса ххуттай дур.

ХIакьинусса акциялул ца агьамсса мурадну Эмил ккаклай ур шяравусса ва шагьрурдайсса жагьилтал цачIунмай баву. Яла хъунмур оьвчаву дия бюхъайнал оьрчIругу зущала буцара тIисса: кувннан кув кIул хьуншиврул, мархрачIанмай кIура баяншиврул, ватандалух ччаву дуну хъуни хъананшиврул», — увкунни МахIаммадлул.
Райондалул бакIчинал барчаллагь увкунни ва даврил сиптачитурахь, зун бувксса жагьилтурахь ва шяраваллил жяматрахь. Умуд бивхьунни шяраваллурду цIу дуккан даврил цIанийсса хъин-хъинсса давуртту цайми-цайми щархъавугу дуллай байбишинтIишиврийн.