Буцлан бивкIунни армиялийн

Лакрал ва Ккуллал районнал аьрали комиссариатрал аьралуннаву къуллугъ бан хIадур баврил отделданул каялувчи Ажуб Юсупов аьралуннаву къуллугъ бан нанисса жагьилтал тIайла буклай (дянив).
Оьмаров Заур, АхIмадов АхIмад (ЦIуйши), Кьурбанов ХIажи (Ккул), Оьмаров Альберт ва СайкIуев Казбек (Вихьул).

Аьдатравун дагьсса куццуй, апрель зурул 1-нния шиннай дайдирхьунни интнил призыв. Му къуртал хьунтIий дур июль зурул 15-нний.

Му ссуттилмурнияр лахъисса дур – 106 гьантта. Лавайсса ду­ккав­рил идарартту къуртал бувминнан, хьхьичIунну дипломрал давуртту дурурччуминнан­сса мутта махъун бутай­сса бур, август зурул 31-ннийнин.


Зулайхат Тахакьаева
Ци личIишиву дуссар интнил ва ссу­т­нил призыврал дянив? Учительтал ва цаймигу кIулшиву дулаврил аралий зузисса пишакартал къуллугъ буллан буцайсса бур так интту, дуккаврил шин къуртал шайхту, даврия бяличIан къабаншиврул.
Ссуттилсса призывравун ва категориялул инсантал бувагу къабагьай­сса бур. Ссу­ттилсса призыв дайдишайсса дур октябрь зурул 15-нний ва му лахъи лагайсса дур шин къуртал хьунцIа. Махъва-махъ буцайсса бур шяраваллил хозяйствалул аралий зузисса инсантал.

Къуллугъ бан тIайла буклакисса цалчинминнавух хху­ллун­кьини ия ххюя жагьил Ккуллал райондалияссагу. Итникьинигу лавгунни кIия жагьил. Май зурул байбихьулий наниссар Лакрал райондалия­сса ряха жагьил.

Шиная шинайн хъунна хъанай дур аьралуннаву къуллугъ буллалиминнал чулухуннайсса паччахIлугърал къулагъас. Ххишала хъанай дур миннансса хIаллихшиннарду. Масалдаран, гьашину аьралуннаву къуллугъ буллан нани­сса цума-цаннангу булунтIий бур гьарца кьини аьркин дагьайсса мюнпатсса затурдил дузал бувсса мюрщисса чантайр­тту. Щялусса бусса бур цаппарасса СМИ-дай ппив хьусса хавардугу – гьашину аьра­ли бурж лахълахъиминнансса мутта ца шиная шин ва дачIиннуйн лахъи дур­ссар тIисса. Гьашину аьралуннаву къуллугъ бан буцлациминнал лахъантIий дур мура ца шин.
Къуллугъ бан тIайла буклакисса цалчинминнавух ххуллун кьини ия ххюя жагьил Ккуллал райондалияссагу. Итникьинигу лавгунни кIия жагьил.
Интнил призыврацIун бавхIуну, жу чIиви-хъунсса ихтилат барду Лакрал ва Ккуллал районнал аьрали комиссар ХIасан Масуевлущал.

— Ци дахханашинна хьуну дур гьашину аьралуннаву къуллугъ бан буцаврицIун бавхIуну?
— Агарда ттинин аьралуннаву къуллугъ бан буцлай бивкIхьурча ларай­сса кIулшиву дусса инсантал, мигу так цала хушрай, гьашинусса шиная тинмай буржлув буллантIий бур чурххал цIуллу-цIакьсса 27 шин бартлаганнинсса жагьилтал. Му шинава бувкми кьабитайссар запасрай ва аьрали луттиран кIанттай миннахьхьун дулайссар анжагъ справка. Ларайсса кIулшиву ларсминная тIалав дуллалиссар машина бачин баврил A ва B категориялул правардугу. УрчIва классрал кIулшиву дусса жагьилтал аьралуннаву къуллугъ бан ттинин къабуцайссия. Гьашину мигу буцлай байбивхьунни, агарда миннал духьурча D ва E категориялул праварду. Вай категорияртту дулайссар A ва B категориялий зий биялсса мутта лавгун махъ.

— Гъирарай най бурив жула жагьилтал ягу махъаллил хъанай бурив?
— Гъирарай нанисса чансса бур. Комиссия бан оьвкуссаннава бачIиссавагу букIлай бакъар. Аьралуннаву къуллугъ байсса оьрмулул цумацагу жагьил буржлувссар цува усса кIанттай сияхIрай ацIан. Мукун бухьурчагу, баччиба­къулшиву дуллай бур. Му бакъассагу, жу оьвтIий буру жагьилтурайн аьрали вузирдавун дуклан буххан. Жула билаятрай аьрали кIулшиву ласайсса идара бур 40. Миккун дуклан увхманан яшаврил шартIру къулайсса дур, янналул, дукиялул щаллушинна дур. Цалчинмур курсирая байбивхьуну харж буллай бур. Дуккаву къуртал хьуну махъ даврилгу дузал уллай ур. Аьрали ххуллу язи бугьан ччиманаща бюхъайссар чув ци идара буссарив, ци шартIру дуссарив военкоматрайхчин кIул бан. Вай идарарттавун кьамул айссар ЕГЭ-рдал баллу хIисав бувну ва цIуллу-сагъшиврул тагьарданух бурувгун.

— Бурив аьрали бурж лавхъун махъ гихунмайгу контрактрай зун ччисса?
— Ларайсса кIулшиву дусса оьрчIру аьра­луннаву къуллугъ бан контрактрал журалийгу буцлациссар. Амма контрактрай зун ччисса чIявусса бакъар.

— Цими инсан ур гьашину интту аьрали бурж лахъан нанисса?
— Ва интту аьралуннаву къуллугъ буллан кIирагу райондалия наниссар 40 жагьил, кьу-кьуя гьарца райондалия. Вайннава арула тIайла увкссар. ЛивчIми июнь зурул 15-ннийн буцинтIиссар.

— Жула оьрчIру чун тIайла буккай къуллугъ буллан?
— Дагъусттаннаясса оьрчIру хъун­мурчIин Архмур Востокрал аьрали округ­райн багьай. Цаппарасса Кьиблалул аьра­ли округрайнгу багьай.