Бувгьуну бур мукьттуршунния ливчусса тахсирлувтал

Апрельданул 19-нний МахIачкъалалив Национал библиотекалул къатраву хьунни Аьрасатнал Мюхчаншиврул Советрал секретарь Николай Патрушевлул СКФО-лийсса батIаву.

Муний гьур­тту хьунни Аьрасатнал Президентнал СКФО-лийсса вакил Александр Матовников, ДР-лул БакIчи Владимир Васильев, Рес­публикалул ХIукуматрал члентал, регионнал бакIчитал ва цаймигу. Ххал бивгьунни 2 масъала – округрайсса жяматийсса ва политикалул тагьар, энергетикалул мюхчаншиву.

Николай Патрушевлул, махъ лахълай, бувсунни уттинин дур­сса давурттал хIасиллая. Мунал тIимунийну, увгьуну ур террорданул ва экстремизмалул ишир­ттавух хIала-гьурттусса 452 инсан. Округрай хасъсса операцияр­тту бувну, ивкIуссар 64 боевик, увгьуну, судрахьхьун уллуссар бандитътурал сакиншиннардавух хIала-гьуртту хьу­сса 285 инсан. Террористурал 37 кюру лавкьуссар. Ашкара був­ссар жяматийсса тагьар лиян дуллали­сса радикал исламрал идеологтал, миннавасса 44 жавабрайн кIункIу увссар. Закондалий бакъа СКФО-лул аьрщарайн бучIан хIарачатрайсса 1600 инсаннал хьхьичIалу кьуркьу­ссар. Жула билаятрая буккан був­ссар сайки 3500 чил билаятирттал инсантал. Ми цинярда дурсса давурттал хIасиллуну хьуссар округрай экстремистшиврул ва террористшиврул ишру чан шаву, ярагъ ва пIякь учайсса затру машай дуккан дуллалисса ишру чан шаву ва цаймигу закон лиян дуллали­сса ишру.
Муния махъ ххал бивгьунни энергетикалул мюхчаншиврул масъалагу.