БивкIу бакъасса Щаза

Ларгсса нюжмардий Гъумук Магьирлугърал центрданий хьунни балайчи ва шаэр Ккурккуллал Щазал аьпалун хас дур­сса халкьуннал балайрдал ХII-мур республикалул фестиваль.

Му сакин дурну дия Республикалул Халкьуннал творчествалул къатлул Лакрал райондалул администрациялущал ва Магьирлугърал управлениялущал цачIуну.


Зулайхат Тахакьаева

РайхIанат

ДакIнийн бутанну, цалчинсса фестиваль хьуссар 2004 шинал Щазал ватандалий Ккурклив ва муния шиннай аьдатравун дагьссар. ЦIу бутIуй фестивальданий гьуртту шайссия так лакрал шаннагу район. Махъсса шиннардий му дуллай бур республикалул лагрулий.

Гьашину муний гьуртту хьунни Лакрал, Ккуллал, ЦIуссалакрал, Ахъушиял, Лаващиял, ЧIарадиял, Агъуллал, Рутуллал, Гъуниннал, Щаржавуллал, Бущихъиял районнал ва Буйнакск шагьрулул Магьирлугърал центрдал зузалт ва А. Къапиевлул цIанийсса Лак­рал паччахIлугърал музыкалул ва драмалул театрданул артистал.

Минажат

Миннавух бия Зоя Чунаева, ХIажиаьли ХIажиаьлиев, Халисат Батырбекова, Арслан Шагьмарданов, РайхIанат ХIажиева, Минажат Ухмачева, МахIаммад Аьлиев, Асият Аьбдуллаева, Лакрал райондалул арамтурал ансамбль «Вирттал», хъаннил ансамбль «Вайлар». Фестиваль чIюлу дуруна М. Дандамаевал цIанийсса Гъумучиял оьрчIал магьирлугърал школалул къавтIалтрал.