Барча бавуртту

Вай гьантрай оьрмулул юбилей кIицI ларгунни ххаллилсса ккуркличунал — МахIаммадаьлил арс Магьдиев Тельманнул.

Тельман шяраваллил жямат­ран бусравсса, личIи-личIисса жаваблувсса давурттай зий, хъуниминначIагу, архIал зузиминначIагу хIурматрайсса инсанни. Къуртал бувссар Таллиннай политехнический институтрал строительный факультет.

Мунияр махъ зий ­уссия личIи-личIисса давурттай – «Дагестангражданпроект» организациялий, В. А. Кучеренкол цIанийсса элмий­сса хъиривлаявурттал институтрал МахIачкъалаливсса филиалданий хьхьичIунсса элмий­сса зузалану, дарс дихьлай ­уссия Дагъусттаннал техникалул университетраву. ЦIанасса чIумал Тельман зий ур «Дагес­тангражданпроект» организациялий отделданул хъунаману.

Тельман техникалул элмурдал кандидатри, ДР-лул лайкь хьусса строительли, АьФ-лул хIурматлувсса строительли. Цалла даву ххуйну кIулсса лавайсса даражалул пишакарди.
ДакIнихтуну барча дуллай буру хIурмат бусса Тельманнул оьрмулул юбилей. ЧIа тIий буру цIуллушиву, дуллалимуниву тIайлабацIу.
Дустал, гъан-маччами


Миллатгу ххирасса, дусшиврулгу кьадру-кьимат бусса, архну унугу, «Илчи» кказитращалсса дахIавугу хьхьара хьун къаритайсса, хIурмат лавайсса Муслим МахIаммадович!

ДакIнихтуну барча дуллай буру инагу, вин дазу-зума дакъа ххирасса вил нину Аминатгу бувсса кьинирду.

ЧIа тIий буру зун цIуллу-цIакьшиву, хъиншивуртту, ххаришивуртту, дунияллул цинявппагу неъматру.
Зува ххираминналгу, зунма ххираминналгу ххари буллай, оьрмулул буччиннин битаннав.
Я аннав ина Заннал, винагу, вилацириннангу, жунгу.

Цинявппагу виха дуаьлийми


ДакIнихтуну барча уллай буру жучIава хъунмасса хIурмат бусса, жуна ххирасса Русланнул арс АхIмадов Мурад, ниттил увну 50 шин бартлаглагисса кьини.

АхIмадов Мурад мяйжаннугусса зунтталчу ур, цала буттал буттахъал мина, миннал багьу-бизу, чувшиву, аьдатру дуручлай хъуна хьусса хIакьсса гьунчIукьатIиричу.

Мурад, жу вин чIа тIий буру чаннасса, дард дакъасса оьр­му. Буттал инава тарбия увсса куна, вин Лакку билаят ххирар. Инавагу вила оьрчIру мукунма тарбия бувансса каши дулуннав вихьхьун Аллагьнал. Вил оьрчIахьхьунгу буттал улча цIу буккан бансса тавпикь дулуннав.
Ппу, буттауссу, бутталссурвал, ниттилссурвал,
гъан-маччами, дустал, гьалмахтал