Байраннал гьантрай аьдлу-низам дуруччин

Апрельданул 22-нний ДР-лул БакIчи Владимир Васильевлул каялувшиврий хьунни Дагъусттаннай аьдлу-низам дуруччаврил хIакъиравусса Координациялул батIаву.

Цалчин ххал бивгьунни майрал байраннал гьантрай респуб­ликалий аьдлу-низам дуру­ччаврил ва нигьачIаврия мюхчан хьунсса давуртту даврил масъала.
Республикалул БакIчинал тIимунийну, МахIачкъалалив хьунтIиссар азарахъул инсантал гьурттусса митинг ва Ххувшаврил Кьинилул савлугъиндарансса «БивкIу бакъасса полк» тIисса акция, мукунна цаймигу шадлугъру.

МуницIун бавхIуну, инсан­турал мюхчаншиву давур­ттая бувсунни ДР-лул виваллил иширттал министр Аьбдурашид МахIаммадовлул. Мунал тIимунийну, полициялул дуллай бур профилактикалул давуртту, байбивхьуну бур «Ярагъ» тIисса операция буллай, мунил лагрулий зевххуну бур автоматру, ттупанчартту, пIякь учайсса затру.
Жяматийсса низам дуручлан­тIиссар сайки 8000 инсаннал, миннавух бикIантIиссар республикалул виваллил иширттал органнал зузалт, Росгвардиялул аьралитал, халкьуннал дружинниктал, волонтертал. Мукунна агьамсса даву дуллантIиссар ххуллул низам дуруччаврил цIанийгу.

Байраннал гьантрай цIу дагьавриясса мюхчаншиву дуру­ччаврил хIакъираву бувсунни ДР-лул МЧС-рал хъунама Нариман КъазимахIаммадовлул. Мунал тIимунийну, ми гьантрай цIу дагьавриясса мюхчаншиву дуручлантIиссар 1900 зузалал ва 260 техникалул.
МахIачкъалаллал мэр Салман Дадаевлул бувсунни шагьрулул администрациялул дуллали­сса хIадуршиннал хIакъираву.
БатIаврий ххал бивгьунни цаймигу масъалартту.