ХIалалссар зун хIурмат

Хъаннил байрандалун хасну Лакрал райондалул агьали социалнайну буруччаврил центрданул зузалтрал хIадур дурну дия цала аякьалийсса хъаннин хас дурсса байрандалул прог­рамма.

Байран барча дуруна центрданул хъунама Шяпи Щурпаевлул. Цала балайрдайну, къавтIавурттайну бавтIми рязи бувуна райондалул Магьирлугърал къатлул зузалтрал ва «Солнышко» тIисса оьрчIал багъраву тарбия хъанахъисса мюрщултрал.

З. Тахакьаева