ХатIалийсса хьунабакьаву

Павел МахIаммадов

Цал-цал дакIний личIансса хьунабакьавуртту шай, кIичIиравугумали. Январь зурул ахирданий най уссияв жула ЧIурттащиял шяравасса къашайшалачIан, Редукторный поселокрайсса 1-мур шагьрулул больницалул хIаятравух.

Най буна ттул я бавцIуна марцIну кIяласса хялатравусса, лултту хирургнал янналувусса, адиминай. ЧIалай ур ва гьава щун бан увксса духтур-хирург ушиву. Янил ххуйну хIисав ларсъсса ттун га адаминаву ттуна кIулсса инсаннал ишара-лащин дирзуна. Хъиннува гъан хьусса чIумал, ттун га, нава Гъумучиял больницалий уттуивхьусса чIумал, хъин уллай ивкIсса чIяйричу Павел МахIаммадов ушиву тасттикь хьунни. Даврия махъ хьунабавкьуру Павеллущал. Жул дянив хьуна ялавай кIицI буллалисса чIивисса ихтилат.

— Павел, вин на дакIний акъахьунссара, амма ттун ина хъамакъаивтунна, нава хъин увсса, ка сававсса духтур ушиврийну.


— ТIайламур бусан, нава хъин бувминнал ккал дан къахьун­ссар, циняв дакIнийгу къаличIай, амма ина дакIнийн агьунна. Ина ЧIурттащатусса ХIусайн ушиву увчIунна.
— Та чIумал на, дарсирайн чIал къахьун, хъинну мурзу бивкIсса кIичIиравух анаварну най уссияв. КIивагу ччан пюрунмикIирай ччех бивкIун, махъа бакI, ттиликI хIалану, кьянкьасса чарттайх бищаврищал, къусали­ккурттайн гуж багьну бия. Каруннал суккушиннарду дан къахъанай, авара хьунав. Ина тIурчан, ттул ялув авцIуну, на хъин увнав.
-Му ттул хIакин хIисаврайсса тIайланмасса буржри.

-Буси виятува ца-кIива махъ
— На увссара 1959-кусса шинал ЧIяйннал шяраву. ЧIявусса лакран кIулсса, аьпалухьхьун лавгсса, оьрму оьрчIахь ниттил мазрал дарс дихьлай гьан бувсса МахIаммадов ХIусайннул арсра. Буттал шяраву ххювардай школагу бувккуну, лавгссара аьрали бурж лахъан Воркута шагьрулийн. Армиялия увкIун махъ ххювардай буккав Дагъус­ттаннал Мединститут. ХьхьичIа-хьхьичI зун тIайла увксса Белгородуллал областьрай 5 шин дурссия хирургну зий. Муния махъ Каспийск шагьрулий дував 10 шин, мува пишалий. Хъунив хьусса нину-ппу шяраву цив­ппалу кьабитан къаччай, увкIра яла зун Ккуллал райондалул больницалийн. КIикку зий дур­ссар 12 шин. АрхIала зий ивкIра Лакрал райондалул Гъумуксса больницалийгу.
ЦIана на зий ура ва винма чIалачIисса шагьрулул яла хъунмамур больницалий кIива къуллугърай: оьрчIал ва хъуниминнал отделениярттай. КIивагу чулух бан багьай хъинну захIматсса операциярттугу. Нава хъин був­сса инсантурал увкусса барчаллагьрал махъру ттун яла багьлул ххирами бахшишруну чIалан бикIай.

— ДакIний бурив инава цалчин бувсса операция?
— ХьхьичIва-хьхьичIсса операция бувссар 4-мур курсирай дуклай уна, гьутрурдавун щин дагьсса хъамитайпалий.
ЧIявусса инсантал хъин був­ссар Чачаннаву дяъви хьусса чIумал, миннуйн «лихие годы» учай. ЧIявусса къашайшалт бу­чIайва хьхьунил лякьлуву ккуллардал щавурдащалсса. ЧIярусса чIунну хьуссар хьхьувай шанувагума лахъансса чIун къархьусса.

— Ца-кIива махъ вила наслулиягу.
— Ттул бур кIива душ ва ца арс. Шамагу, ларсун ларайми кIулшивурттугу, цала-цала давур­ттай бур, къатралгу, кулпатир­тталгу хьуну.
Арс Жяъпардул бувккуссар Москавуллал Медакадемия марцIсса ххювардай, бувккуссар миккува хирургиялул ординатурагу. ЦIанакул зий ур Вишневскийл госпитальданий хирургну. Нава рязину ура муная, ттула пиша ххуй бивзун, хIакин шаврия.

Вана укунсса ур жула хIурмат бусса лаккучу, ЧIяйннал шяраватусса, ка куклусса, сававсса, бусравсса, му бусравшиву хIалал дурсса жула МахIаммадов Павел ХIусайннул арс.

ХIусайн Давыдов,
ш. ЧIурттащи