Барча, аьзизмий, зул байран!

Ваччиял школалул дуклаки оьрчIру

Щил ци багьана хьуну ду­ккан дарчагу ва интнил март зуруйсса Хъаннил кьини, хъинну аькьлу-кIулшилул ув­ччусса инсаннал дуккан дурну дур. Циван учирча, мартрал цалчин­сса кьинирдай, ганиннин шанай диркIсса тIабиаьт чантIа тIий, цила аьламатру ккаккан дуллан дикIай. ТIайлар, дурар уттигу Лакку билаятрай къуппан-тIутIив ва дараччи-тIутIив чантIа тIун.


 

ХIажиева РайхIанат

Ттун хIисав хьунни, райондалий цалчин ялун личай хъахъисса къуппан-тIутIив. Цирдагу – Ваччату ЦIуйшиял чулийнмай нанисса суннайх лавай бивхьусса ххуллул лагма-ялтту.
Райондалул Культуралул къат­раву Хъаннил байран кIицI лаглагисса кьинигу кIюрххила тIабиаьтрал цила чулухасса бахшиш хIасул къадурну къадиртуна. ХIайп, кказитрай рангру ккаккан дуван къашай. КIюрххил бувккун нанисса бургъил Щуну-Зунттул ялувсса ттуруллив ца исвагьийну чаннану ятIулсса рангирайн дуккан дурну дияхха, буниялагу жула душру барча буллали­сса хъунмасса тIутIул кацIлиха лахьлай бия. Яртал, цукунни, туну, къаучинтIисса тIабиаьтран жула оьрмулуву хъанахъимур къакIулссар куну? КIулнугума, хъиннува ххуйну кIулну бур.

ГьитIинова Зояханум

Жула ниттихъул, хъунбава­хъул, ссурвал, душру, кулпатру лайкьссар гай яла ххуйми мукъурттин. Вай бакъа жущава, арамтураща, къашайссар цичIав дуван. Буруччара вай!
Ккуллал райондалийсса сайки циняв шяраваллаву хьунни Хъаннил кьинилун хас дурсса байранну, хьунабакьавуртту, барча бавуртту, ссупрарду тIитIаву.

Библиотекалий

Камилов Айдамир

Ккуллал райондалийсса «Илчи» кказитрал коррес­пондентнал пунктрая арх бакъа бур райондалул библиотека. Ттун хъинну гъира бикIай луттирду ххилтIу буллан. Ялагу, ва биб­лиотекалий каялувшиву дуллай бур цила даву ххирасса, луттирду ккалаккаву инсантураву чантI учин дан хIарачат буллалисса хъамитайпа ПатIимат ХIажиаьлиева. Ялагу, царагу календарданийсса байран лях лаган къадиртун, хьунадакьай шикку.
Вана ва Хъаннил кьинигу шиккун бувкIун бия Ваччиял школалул 4-мур классрал оьрчI-душру, цала учительница ХIурия ХIусайноващал. Байрандалун хъунна сий дутлай дия оьрчI-душварайсса лакрал миллатрал лаххияртталгу. Библиотекалул зузалт ва школалул оьрчIру бакъа, гьуртту хъанай райондалул администрациялул отделданул каялувчи Шамхал Хизриев, Ваччиял шяраваллил администрациялул бакIчинал хъиривмур Роза Мадаева, Ваччиял культуралул къатлул зузала Муслим Суллуев, ЧIяйннал культуралул къатлул хъунмур СалихIат Алхасова, райондалийсса школарттал оьрчIан ххисса кIулшиву дулайсса къатлул хъунмур Аьбдуллаева Маржанат, Ваччиял шяравасса цаппара ниттихъулгу.

ОьрчIал ккаккан бувна байрандалун хас бувсса чIявусса номерду: увкуна балайрду, бивзуна къавтIун, дурккуна дикломацияртту, дарчIуна тамашачитурайх къюкIлил лагрулийсса шеърирду чивчусса открыткартту. Мажлисрайн бавтIми барча бувна балайрдайну Суллуев Муслимлул, Аьбдуллаева Маржанатлул, Алхасова СалихIатлул, Аьлиева Шавлухълул.
Барча буллалисса махъру лавхъуна Хизриевлул , Мадаевал, Загьидиновал, ХIажиаьлиевал.

Культуралул къатраву

Райондалул Культуралул къатлул сахIна чIюлу бувну бия кьинилул ххуйшиврун хасну. ЛипI-липIтIи бувну бия концертирттал чирахъру, бивхьуну бия сахIналул кIивагу чулух бархъаллал тIахIунттаву тIутIал хъунисса кацIру.
Мажлис бачин бувну ия Хъусращиял халкьуннал театрданул режиссер Марсел Сулайманов. Райондалул администрациялул чулуха хъами-душру барча бувна Шамххала Хизриевлул. ДакIнин дирчуна жула зунттал хъаннил хъинну захIмат бивхьусса шинну. Барча баврил махъ лавхъуна райондалул ЗАГС-рал хъунмур Сабрина Илиясовал. Муния махъ ккаккан дуруна шяраваллал культурал зузалтрал ва школарттал дуклаки оьрчIал хIадур дурсса хъуннасса концерт. Мунивух гьуртту хъанай бия: Кьурбанов ХIабибуллагь, Даллаева Зульфия, Батталова Альбина, Ккуллал спортшколалул гимнасткахъул, Аьлиева Саманият, ХIажиева РайхIанат, Камилов Айдамир, СалихIова Шавлухъ, Оьмариев ХIасайни, ГьитIинова Зояханум ва цаймигу гьурттучитал.
Байрандалул сий хъиннура гьаз дуруна Хъусращиял шяраваллил халкьуннал театрданул ккаккан бувсса интермедиялул. Ванивух гьуртту хъанай бия: Сулайманов Марсель, Ванатиев Гриша, Ванатиева Марина, Шагьмандарова Качар. Ттуйн ттуйнма биялсса асар биян бувна Шагьмандаровал дургьусса рольданул. Букканссар тIий ура вания ххуйсса артистка.

ЧIяйннал шяраву

Март зурул 7-нний ЧIяйннал шяраваллил культуралул къатраву хьуна Хъаннил кьинилун хас бувсса мажлис.
Мажлисрайн бавтIми барча бувна ЧIяйннал шяраваллил администрациялул бакIчинал хъиривмур Апанниева ПатIиматлул, Ккуллал райондалул библиотекарттал каялувчи ХIажиаьлиева ПатIиматлул, ФАП-рал хъунмур КьурбанмахIаммадова Зарипатлул, райондалул инсантал социал зумуну буруччаврил идаралул зузала Бугъраева Сусанал, Хъаннил советрал хъунмур Аьбдуллаева Маржанатлул, учительница Рамазанова ПатIиматлул, оьрчIал багърал зузала КьурбанмахIаммадова Самиржигьаннул ва цайминналгу. Вайннал цала барча бавурттаву кIицI бувуна ЧIяйннал шярава бувкшиву хъунисса цIардан лайкь хьусса чIявусса хъами, ми бушиву учительтураву, культуралул зузалтраву, медициналуву, шяраваллил хозяйствалуву, экономикалуву ва цайми-цаймигу арардаву. Мукъурттийнусса барча бавуртту дакъагу, хьуна ххуйсса дялахъругу, тIивтIуна ссупрагу.