«Тарихрал кьадру буссакссар мархригу цIакьну яшайсса»

Ттигъанну «Илчи» кказитрал редакциялийн хъамалу увкIун уссия полициялул полковник, Аьрасатнал МВД-лул хIурмат лавайсса зузала, Ингушнал Республикалул МВД-лул министрнал хъиривчу ХIажимахIаммадов Энгельс МахIаммадлул арс. Жула чIаххувсса миллатирттал хасиятраву ци ххуй дизай учирча, тай, жува кунма, буттахъал тарихраягу, аьдатирттаягу ябувцун ба­къар. Масалдаран, ласунну чIивисса ингушнал миллат. Цив­ппа чув ялапар хъанай бухьурчагу, буттал шяраву къатта бакъашиву, лекьан битаву тайннал арулла никирай кьюкьаласса иширан ккалли бай, — тIий ур Энгельс.


Зулайхат Тахакьаева
Энгельс ххуйну кIулссар, ччянива бусравгу хьуссар чIаххувсса республикарттал агьулданун. Зий ивкIссар Чачаннал хIукуматрал охраналул хъунаману, Къабардин-Балкьарнал паччахIлугърал мюнчаншиву дуруччаврил центрданул каялувчину, Аьрасатнал МВД-лул департаментрал каялувчину. 2012 шиная шинай зий ур Ингушнал Республикалул виваллил иширттал министрнал хъиривчуну.

Къуртал бувну бур Рязаннайсса лаваймур аьрали училище, Аьра­сатнал МВД-лул Академия ва Аьрасатнал ПрезидентначIасса РАГС (Российская Академия государственной службы).
Амма, нинугу ччяни дунияллия ларгун, чIавасса оьрмулий буттащал яттичIан занай, захIмат буллай ивкIсса Энгельслул оьрмулул яла лаваймур школалун хIисав дай шяраваллил кIанттай дирчусса шинну.
— Шяраву хъузалтрацIа, хIух­чалтрацIа лавхьхьумур академиярттаву къалавхьхьуссар ттун, — учай ванал даин. – Нава кунма, мюрщину бунува ниттицIа хьуну, захIмат ккавксса оьрчIру бия уссур­вал Хачилаевхъулгу. Ттул буттащал архIал хIухчуну зий ивкIссар гайннал ппу МухIад. Тамансса дакIний личIансса ишру хьуссия жул, Дулттияллил зунттуй яттичIа бусса чIумал. ЗахIматрал лавай бувсса, чумартшиву ххисса вирттал бия аьпабивухъул. Щала Баргъбуккаваллил дунияллий Надирдул диркIсса сий цуя-ца республикалул каялувчинал дакъая, — тIий, дакIнийн бутлай ур Энгельс.
Ватандалия ятну ялапар хъанай кьунияхъайсса шинну хьурчагу, Энгельс, чIявусса цайми куна, чил миллатирттавух аьвххун лавгун, цалва мархрая яувцун акъарча, жаваблувсса даврий зий унувагу, ванал ца ччан мудангу ватандалийва бур.

Хъунмасса харжгу бу­ккан бувну, шанна шинал хьхьичI, Энгельс­лул бу­ттал шяраву дурну дацIан дурунни аьрая зана къавхьуминнал аьпалунсса гьайкал – ссурулун диявайсса мармарчарил мемориал комплекс.

Нюжмаркьини даврия махъ хьхьудяризал МахIачкъалалив увкIун, игьалагай гьантрай буттал шяравун Къянивгу ивну, итникьини даврийн иянну лагай махъунай. Бюхъайссаксса хIарачат буллай ур чIявучил кьариртсса буттал шяравалу ядуллай ливчIминнал чIарав ацIан, буттахъал аьпа буруччинсса давурттив дуван. Дурунни ванал буттал шяраву дахIалай чинсса къатригу.
— Жула чIаххувсса миллатирттал хасиятраву ци ххуй дизай учирча, тай, жува кунма, буттахъал тарихраягу, аьдатирттаягу ябувцун ба­къар. Масалдаран, ласунну чIивисса ингушнал миллат. Цив­ппа чув ялапар хъанай бухьурчагу, буттал шяраву къатта бакъашиву, лекьан битаву тайннал арулла никирай кьюкьаласса иширан ккалли бай, — тIий ур Энгельс.
Ва ур хIакьсса патриот. Хъунмасса харжгу буккан бувну, шанна шинал хьхьичI, цала оьрмулул 50 шин бартлаглагисса юбилейрал гьантрай, Энгельслул буттал шяраву дурну дацIан дурунни аьрая зана къавхьуминнал аьпалунсса гьайкал – ссурулун диявайсса мармарчарил мемориал комплекс. Ца кIичIираваллин цIагу дирзун, дацIан дунни цала учитель, дяъвилул гьурттучи, кIира ЯтIул ЦIукул ордендалул, Лениннул ордендалул кавалер ХIажи ЦIаххаевлул сурат­ращалсса ула.
— Буттал кIанттухсса ччаву цуксса куртIсса дурив, муксса хъунна­сса дикIайсса дур дакIниву лявхъу кIану лавай бансса зувугу. Тарихрал кьадру буссакссар, мархригу цIакьну яшайсса. Мархри аьвукун, мурхь багьайссар, мукунма – миллатгу, — тIий ур Энгельс.

Энгельслун хъинну ххуйну кIулли лакрал тарих. Кьинибархан вичIидиширчагу, бизар къахьунтIиссара ванал бусласимуния. ВичIи дишинну ванах цал уттигу:

— Сайки зувиннийн дирсса шинну хьуну дур ттул буттал шярава кьатIув увккун, личIи-личIисса миллатирттал дянив зий. Миннувагу кьуниясса шинну хьуну дур чил халкьуннал дянив ялапар хъанай: арулла шин – Чачаннаву (кIивагу дяъви бусса шинну), ххюра шин – Къабардин-Балкьарнаву, шанна шин – Москавлив, арулла шин хъанай дур Ингушнаву зий. Амма хъинну чIявуну шай ца укунсса ишгу: личIи-личIисса миллатирттал дянив хьхьичIун ливчуну зузисса лавайсса къуллугърал инсантураву лякъай лакрал мархри бусса инсантал, Арманинаву, Гуржиянаву, Къабардин-Балкьарнаву, Чаргаснаву, АьсатIиннаву, Ингушнаву – гьар кIанттай аьлтту хъанай дур лакрал аьш. Мисалдаран, Арманинал мизитраву яхьуну бур Щайх Жамалуттиннул канилух бувксса Кьуръан, Къабардиннаву ца угьарасса адаминачIа бакIрайн багьунни Ури-Мукьариятусса щайхнал луттирду. Къабардиннал цIанихсса дирижер Темиркановлул мархри лакрал бур. Къабардин-Балкьарнал чулухасса Аьрасатнал Думалул депутат лакращал маччашиву дусса ия. На Академиялуву ккалаккисса чIумал, жухь лекция буккин увкIун ия Сиднейлив Аьра­ли академиялул ректорну зузисса адамина, генерал-полковник, му цалва мархри Ххутрал шярава наниссар тIий ия. Гъалгъа банну къакIулхьурчагу, лакку мазраягу хавар бия цанмагу.
Туркнаву, Сириянаву маш­гьур­сса аьлимтал ва цаймигу пишардал агьлу бур мархри Лаккуя нанисса. АьсатIиннаву хIурмат-изатрай бур Парамазовхъал, ХIусмановхъал тухумру – цIанихсса заргалтал. Ингушнаву бур БатталхIажихъал тухум. Чичултраву чичулт, аьлим­тураву аьлимтал, щайхтураву щайхтал жулва бивкIун бур.

Мяйжаннугу, куртIнивун бургарча, миллат чIивисса бухьурчагу, лакрал кунма авадансса тарих хъинну чанссаннал бакъа ба­къасса ххай ура. Хъунмасса Буттал КIанттул цIанийсса дяъвилийгу, миллатрал аьдад хIисав дурукун, лакралуксса вирттал щилчIав бакъар. Лакрал миллатраву бакъахьунссар цавагу кулпат я ппу, я лас, я уссу, ягу арс душманнаща ватан дуруччин къалавгсса. ЧIирисса Къяннал шяравату ватандалухлу талан лавгун ур 185 инсан. Шярава бакъа, цайми шагьрурдая – Киеврая, Луганскалия (тийх Къяннал шяравату ялапар хъанай бивкIун бур 33 къуш), Ташккантлия лавг­мигу хIисав барча, хъанай ур 202 инсан. Миннава 70-нния ливчусса чиваркI дяъвилул цIарава зана къавхьуну бур.
Ттула буттал ва ниттил ппухълугу, аьпабивухъул, дяъвилия зана къавхьуссар, миннал цIарду ятIа-тIар бакъа бакъа хьуминнавух дур. Буттал ппу Ирвагьин угьарасса оьр­мулуву увцуну ивкIун ур ­аьрайн, Белоруссиянал дяъвилий талай ивкIун ур, ниттилма ппу Сулла – Украиннал дяъвилий. 1945 шинал, дяъви къуртал шавайсса чIумал, буттагу увцуну ур. Дяъви къуртал хьуну махъгу шанна шин ва мяйва барз бувну бур буттал дяъви бивкIсса кIанттурду минардацIа марцI буккан буллай…
Энгельс МахIаммадович бусравну ур ва дусшиву дангу, дуруччингу кIулсса ушиврийн бувнугу. Гьарца кIанттай бур ванал хьхьичIунсса дустал, гьалмахтал. Миннавасса ца, Андрей Ярин, АьФ-лул Президентнал виваллил политикалул управлениялул каялувчи. ХьхьичIва Энгельс къуллугъ буллай ивкIун ур, вава къуллугърай зий ивкIсса, ванал буттачIа Вениамин ЯриннучIа охраналий. Мичча нанисса дур вайннал дусшивугу. 1999 шинал Вениамин Ярин увкIун ивкIун ур ванащал Гъумукун ва Къянив. Цала чулуха Гъумучиял мизитрал магъи дакьин дан кумагран дуллуну дур 150 азарда къуруш арцул.
Энгельс лайкь хьуну ур хъинну чIярусса наградарттан, миннува – шанна Чувшиврул ордендалун, «Къучагъшиврухлу» ордендалун, цIа чирчусса ярагъран, «За заслуги перед Респуб­ликой Ингушетии». Ттигъанну, Ватан дуруччултрал кьинилун хасну, Чачаннал Республикалул виваллил иширттал министр Руслан Алхановлул ванал хъазамрай ларчIунни Чачаннал республикалул ларайсса награда – «Терроризмалущал талатаврихлу» тIисса орден.