«Гъирарай зун икIара Чаллаевлул музыкалухун»

«Дагъусттаннал композитортурал музыкалул панорама» тIисса фестивальданул лагрулий Оьруснал театрданул хъунмур залданул сахIналий Дагъусттаннал паччахIлугърал балетрал театрданул бивхьунни Аьрасатнал халкьуннал артист Ширвани Чаллаевлул музыкалухунсса балет.

Маданият

Балетрал либретто чивчуну бур Муса Оздоевлул. Режиссер-постановщик ур цува Муса Оздоев, сценография – Ибрагьимхалил Супияновлул.
Балет бивхьуну бур «Хъудугьултрал къавтIавуртту», «Лакку балайрду» ва «Скрипкалул концерт­равасса балайрду» циклданувасса музыка гьануну лавсун. Ишла бувну бур Ширвани Чаллаевлул цала тIутIисса ва Лариса ХIажиевал балайрду.

Муса Оздоевлул кIицI лавгунни цанма хъинну ххирашиву Ширвани Чаллаевлул музыка, ванал музыкалул цала дакIнийн ляваличIисса асарду биян байшиву.

— На лап хIайран хьуну лив­чIунав Ширвани Чаллаевлул балай цалчин ттунма баяйхту. Зунттаву лявхъуну, хъунагу хьусса мунал чIу бур зунттал кьуват бусса, зун­ттал тIабиаьтрацIун бавкьусса. Хъиннува ясир увнав на мунал «Хъудугьултрал къавтIавурттал» ва хъунмасса гьавасрай зий уссияв миччасса музыка гьануну лавсъсса «Солнечный диск» проектрахагу. Бетховен немецнал гений ухьурча, Ширвани Чаллаев на ккалли ара Ккавкказуллал генийнан.
Композиторнал хасну балетран чивчусса музыка бур «Камаллул Башир». Бюхъай на мугу чулийн буккан бан, — увкунни Муса Оздоевлул.
Зулайхат Тахакьаева