Менталь математикалул магьир

Амир Штанчаев ппу Муслимлущал

Февраль зуруй Москавлив хьунни Аьрасатнал билаятирттаясса 600-ннийн бивсса оьрчIру гьуртту хьусса менталь арифметикалул щалагу Аьрасатнал соревнованияртту. Пахру бансса иш бур ва чемпионатрай Дагъусттаннал республикалиясса оьрчIал хьхьичIунсса хIасиллу шаврия. Вай бяст-ччаллаву «Сафинат» школалий 7-мур классраву дуклакисса Штанчаев Амирдул бувгьунни шамилчинсса кIану.


Имара Саидова
Штанчаев Амир ур дунияллийх машгьур хьусса, лакрал миллатрал цIа-кьини бюхттул дурсса аьлимтурал — Гьун­чIу­кьатIрал шяравасса Муслимлул арс. Компьютердал даражалий бакIраву математика дуллалисса элмулухун багьсса оьрчIру личIинува итххявхсса бикIай. Итххявхсса ур Амиргу. Оьрмулул 12 шинаву ва машхул хьуну ур менталь математикалул арифметикалухун. Амир чIивиния шинай занай ур бакIраву математика дуллан лахьхьин байсса UCMAS тIисса школалийн. Уттинингу Амирдул, республикалул чемпионатирттай гьуртту хьуну, цимилгу хьхьичIунсса кIанттурду бувгьуссия. 2018 шинал Грознай шагьрулий хьусса Ухссавнил Ккавкказуллал Федерал округ­рал чемпионатрай ванал бувгьуссия 3-мур кIану.

Ххувшаву ларсун увкIун махъ Амирдун Малайзиянава дуркIунни ментальный арифметикалул лаваймур даражалул сертификат. Шиккува кIицI лаган, Москавливсса чемпионатрай Амирдуща, цаярва оьр­мулул хъунисса ва практика дусса оьрчIащал бястлий увккун, куртIсса кIулшивуртту ккаккан дан бювхъунни.

«Мукьра, ххюра числорду дусса, хъунисса хIисавртту урчIра-ацIра минутIрай даву – му хъунмасса ишри. Гьарцагу оьрчIал укунсса хIисавртту дуллалийни ишла дайссар цалла-цалла кьюлтIшивуртту. На мудангу хияллай уссияв, укун хъунисса чемпионатирттай гьуртту хьуну, ттулла кIулшивуртту ккаккан дан», — тIий ур Амир цувагу.
ЧIал къавхьуну Амир гьуртту хьунтIиссар Пятигорск шагьрулий хьунтIисса Ухссавнил Ккав­кказуллал Федерал округрал мукуннасса чемпионатрайгу. Му чемпионатрай хьхьичIунсса кIанттурду бувгьусса оьрчIру кьамул бантIиссар Дунияллул дянивсса даражалул чемпионатрай гьуртту хьунсса ихтияр дусса Аьрасатнал цачIун дур командалувун.
ЧIа учинну Амирдун гихунмайсса бяст-ччаллавугу ца­­ла гьунар ккаккан бансса тIайлабацIу.