Жула лачIунбуккултрал шанна медаль дурххунни

Мартрал 1-3-нний Болгариянал Русь шагьрулий хьунни «Дан Колов» тIисса лачIун бу­ккаврил дунияллул халкьуннал дянивсса рейтинграл турнир.

Муний Аьрасатнал цачIундур командалувусса Дагъусттаннал шама вакилнал дурххунни медаллу. Мусил медаль ларсунни, Анзор Закуевлуяр ххув хьуну, финалданий Илияс Бекбулатовлул (70 кило). МахIаммад Кьурбановлулгу (92 килорай) ларсунни мусил медаль гуржиял лачIунукку Ираклий Мцитурияр ххув хьуну. Чарвитул медальданун лайкь хьунни 125 килорай лачIун увккун Сяид ХIамидов.