СКФО-лул турнирданий

Мартрал 8-10-нний Нальчикрай тхеквандолул СКФО-лул жагьилтурал дянив хьусса первенствалий Дагъусттаннал спортсментурал дурххунни 8 мусил медаль.

Турнирданий ххув хьунни: Аьли Аьлиев (54 кило), Сяид Аьбдуллаев (58 кило), ХанмахIаммад Рамазанов (63 кило), МахIаммадрасул Оьмаров (68 кило), МахIаммад Кьурбанов (74 кило), Мурад Мутов (87 кило), Ибрагьим Аьбдулкаримов (+87 кило).
Душваравату ххув хьунни Зарема Шамххалова (53 кило).
Ялагу Дагъусттаннал ря­ха спортсменнал бувгьунни кIилчинми кIанттурду ва кIиннал – шамилчинми.

ХIадур бувссар
ХIасан Аьдиловлул