Барча бавуртту

Рабият Оьмаева

Март зурул 10-нний жул аьзизсса нину, Хъусращиял шяравасса Щадал душ Рабият Оьмаева, бувсса кьини дур.

Дунияллул неъматру жун тIивтIусса, жул оьрму чанна буллалисса аьзизсса бавай!

ДакIнихтуну барча тIий буру вихь ина дунияллийн бувксса кьини! Ва кьинир жул оьрмулуву яла ххаримур ва яла чаннамур. Жу цинявппа зунттал аьдатирттай тарбиягу бувну, оьрмулул ххуллийн бивчусса бавай. Вил дазу-зума дакъасса ччаврилгу, буххаву къакIулсса аякьалулгу бувссар жуяту яхI-къирият дусса инсантал.Ина вила аьчухсса, уздансса хасият­райну ххирану ва хIурматрай буссара гъан-маччанан ва чIахху-чIаравнан.

Вай гъилисса, чаннасса интнил гьантрай чIа тIий буру вин лахъисса, цIуллу-цIакьсса оьр­му, чIярусса ххаришивуртту.
Бавай, тачIав чан къахьуннав вил симандалия пиш, ина вила наслулул ххари буллай личIаннав бусса оьрмулий.
Муданмагу вийн икрамрайсса оьрчIру, душ, оьрчIал оьрчIру ва циняв­ппагу гъан-маччами