Хъусращиял школалул сий ххишала хьуну дия

Хъусращиял школалул къатри

Хъусращиял школалий Авгъаннава жула аьрал бу­ккан баврин хас бувсса мажлис-батIаврийн лавгсса кьини ттул янилун дагьуна цакьнира къа­диркIсса школалул дахханашин.
ХIажимурад ХIусайнов
Хьунабакьаврил ахирданий школалул директор АхIмадов ЩайхахIмадлул ва шиккува учительну зий 54 шин дурсса Рамазанова Марсижал бувсуна ларгсса шинал «100 школа» тIисса программалувун багьну бивкIшиву ва дуршиву ххуй-ххуйсса давуртту: баххана бувшиву чIавахьултту, дирхьушиву цIусса отопление, бакьин бувшиву котельний, цIусса дирхьушиву магъи, бувшиву вестибюль ва цаймигу давуртту. Вай цинярдагу давуртту дурну дия Вихьуллал шяравасса Чупанов Адамлул бригадалул.

Хъусращиял учительтал ва дуклаки оьрчIру

Вай хъиннува барчаллагь баян буллай бия, хIукуматрал итадаркьусса арцу дакъа, дакIру чумартсса Хъусращиял инсантуралгу кумаг бувшиву. КIицI дуруна миннал цIарду: Аьлилов Ибрагьин, ЦIинпаев Имран, Абакаров Жабир, МахIаммадов Шихамир, Сяидов Шамил, МахIаммадова Ирина, Тта­ттаев Эмил, МахIаммадов Рамазан, Суллуев Имран, Валиев МахIаммад, Давдиев ХIамзат, Ттаттаева Сарижат бакIчисса «Ссурахъал» тIисса сакиншинна. Бувсуна мукунма школалий зузисса 24 учитель, арцуйну къахьурчагу, кумаг буллай ивкIшиву дакьин дуллалиминнацIун.

М. Закарияев, Р.ХIаммакуев, Аь.Магьдиев

Хасну ттула чулухагу барчаллагь учин ччай ура Хъусращиял шяраваллил даралувун нава чIун-чIумуй увцуну учIайсса ва шяраваллил полициялул участокрал хъунама ХIаммакуев Рамазаннухьгу.