Буттал миналуцIа хьун дурссар 24 шяравалу

Бурттуннал бювхъу душру. 1939 ш.

Бурттун
КутIасса справка

Лак Лаккуя бизан бувну 75 шин шаврийн


Бурттун. ТтарацIалу. Ччар дуллалисса кьини. 1934 ш.

Бурттуннал щар диркIссар Гъумучату баргълагавал чулийннай, Хъанардал ва Ххутрал шяраваллал дянив, хъун ба­къасса бакIуй. Му духхай­сса диркIссар Хъанардал шяраваллил советравун. Колхоз тIурча, вайннал цачIусса диркIссар Варайннащал.

Мукьва класс буккиннин Бурттуннал оьрчIру занай бивкIун бур чIаххувсса Хъанардал байбихьулул школалийн, ххюнния арулуннийн бияннинми классру вайннал буккай­сса бивкIун бур Ххутрал щаллу бакъасса дянивмур даражалул школалий, 2,5 км. манзилданий. Муния гихунмайми классру къуртал байсса бивкIун бур Гъумучиял дянивмур даражалул школалий.

ЩарничIасса зиярат

Шяраваллил гьану бивзун бур гьижрилул 832-кусса шинал, яни цIусса календарданул 1470-ку шинал. Ва тарих чивчуну бивкIун бур Гьапалавхъул тIисса агьлулул къатрал чIирайсса ца чарий, ми къатригу хIисав хъанай диркIун дур микку дурсса цалчинсса къатрину.
Буртнив мудангу диркIун дур зувинния лирчусса къатри. Бизан буллалисса чIумал, шяраву яхъанай ивкIун ур 90 инсан.

Буртни


Бурттуннал жяматраяту Хъун дяъвилийн увцуну ур 24 жагьил. Цуппа рязину аьрайн лавгун бивкIун бур ца хъамитайпагу – МахIаммадова Табарат. Лавгминная дяъвилий жан дуллуну дур ацIния цаннал.
Арандалийн бивзун махъ бурттун яхъанай бивкIссар райондалул центрну хIисавсса ЦIуссалакрал шяраву.