«Лакку билаятрал рухI»

Ссалам аьлайкум, лакрал жямат!

Цукун буру? Ци хаварду бур? ЖучIа тIурча, так ххуйсса, ххарисса, тIааьнсса бур хаварду.
Цалчинва-цалчин бусан ччива, ва нюжмардий группалул администратор Разита Мушидова лавгссар Аьрабнал Эмиратирттайн,

Worlk FOLD Vision фестивальданул Сочилийсса ятIапрай ххув хьуну, яла хьхьичIунмур коллектив хIисаврай фестивальданул гран-при ларсъсса Лаващиял райондалиясса «Авадан» ансамбльданущал.

Ва тIайла буклай, жугу тIайла­бацIу баннав, ххарину зана хьуннав тIий, дуаь дуллай бивкIру. Умуд бур цала гьунарданийну ва жула дуаьрттайну тихагу ххувшаврищал зана хьунссар тIисса.
Хъуннасса ххаришиву дия цIуминалийсса Чапаевкаллал шяравусса Ххадижатлул кулпатраву. Цуппа дунияллийн бувксса кьини увну ур Ххадижатлул цила арсгу. Гьашину ванан оьрмулул 20 шин бартларгунни. МуницIунна Ххадижатлул кIицI ларгунни цала кулпатрал гьану бивзсса кьинигу. Шанна байран ца кьини. Душ бувсса ххарисса кьини кIицI ларгунни Москавлив ялапар хъанахъисса Хьуриятусса Гулизардулгу. Группалувуминналгу миннан ххуйшивуртту, хъиншивуртту чIа увкунни. Гулсумлуллив мудан лякъинтIиссар группалуву дишинмур. «Илчи» кказитрал редакциялий хьусса мажлисраясса суратру дирхьуну, цинявппа «Илчилул» ссурухIихъул тIутIи бувну, жу ххари бунну.
Ялагу учин ччива, жул гру­ппалувуминнал оьрчIаву, гъан-маччаминнаву чансса бакъар итххявхсса, гьунар бусса оьрчIру. Махъ буллунавхьур, ва ххуллухь жу бусанну спортрал бяст-ччаллаву ххувшавуртту ларсъсса ЧIятусса Къубатаев МахIаммадлуя ва группалувасса Маринал уссил оьрчI Алхазов Артурдуя.

Аьрасатнал чемпион хьунни
ХьхьичIмур нюжмардий жул «группалухь» ххарисса хавар бувсуна ЧIяйннал шяравасса Минаханнул. Ванил ссил Маринал арснал Къубатаев МахIаммадлул февраль зуруй Москавлив хьусса ММА-лул чемпионатрай цалчинсса кIану бувгьуну, Аьрасатнал чемпионнал цIа ларсун дур. Жу ва оьрчIаягу бусанну куссия жула буккултрахь.
Ибрагьимлул арс Къубатаев МахIаммадлун дахьра 20 шин дур. Амма ва уттинин цимилгу личIи-личIисса бяст-ччаллаву ххув хьуну ур. Ларгсса шинал Краснодардай хьусса, цIанасса чемпионатрай гьуртту хьунми язи бугьлагьисса турнирданийгу МахIаммадлул цалчинсса кIану бувгьуссия.

МахIаммад увну, хъуна хьуну ур Моздок шагьрулий. Ва дуклай ур РГУПС-ву (Ростовский государственный университет путей сообщения).
Спортрахун агьну ур школалий дуклакисса чIумала. Ва Ростовуллал ИГЛС клубрал (клуб смешанных единоборств и профессиональной подготовки) членгу ур.Ва клубрал президентгу ур цIа дурксса спортсмен ХIабиб НурмахIаммадов. МахIаммадлул тренерталну бур Дагъусттаннаясса Исмяил Жамбуев (дзюдорал дунияллул чемпион) ва Моздокраясса къумукь оьрчI МахIаммад Сатиаджиев.

Шиккува бусан, МахIаммадлул ппу Ибрагьимгу дзюдорал клубрал президент хъанахъиссар.
ДакIнихтуну барча тIий буру МахIаммадлухь ва ванал нитти-буттахь, цинявппа ва ххираминнахь Аьрасатнал чемпионнал цIа. Хъин дайдихьуну хьуннав, уттиния тихунмайгу ванияргу бюхттулсса ххувшавурттайну ххари булланнав жува гьунар бусса жула лакку оьрчIал.

Ванайн хъуннасса вихшала дур
Хъювхъиял шяравасса Аьлиллул ва Ваччатусса Сабинал арс Артур Алхазов увну ур 2008-ку шинал 9-мур мартрай. 2017 шинал, оьрмулул 9 шинаву, увххун ур Люберцы шагьрулул округрал Олимпий резерврал спортрал школалийн. Жаваблувсса, цаяра хъуннасса тIалавшинна дусса, кьянкьа-кьурчIисса оьрчIаща чIирисса чIумул дянив ккаккан бан бювхъуну бур цала гьунар.

Спортрахун агьну хъунма хIал къавхьунугу, сивсусса спортсмен цимилагу ххув хьуну ур кIанттул ва региондалул даражалийсса бяст-ччаллаву. Вай гьантрайгу Аьрасатнал спортрал мастер Латушкал аьпалунсса закканттай буккаврил тIивтIусса ринграй ванал цалчин­сса кIану бувгьунни. Артурдул тренер ур спортрал мастер Андрей Воканов. Спортрал школалул каялувчитуран ва тренертуран бусравну ур чIиви спортсмен. Хъунма хIал къавхьуну ва гьуртту хъанантIиссар гьунар ххисса спортсментал язи бугьлагьисса Аьрасатнал первенствалул бяст-ччаллаву, щалагу Аьра­сатнал ва дунияллул халкьуннал дянивсса турнирдай. ЧIа тIий буру жула лакку оьрчIан тIайлабацIу. Олимпий чемпион хьусса кьинигу ккакканнав!

Андриана Аьбдуллаева