Дагъусттаннай дурсса чичрурдава

Дагъусттаннал 1-мур чичултрал съездрал гьурттучитал.
Махъсса кьюкьлул кияха шамилчинма А. Къапиев. 1934 ш.

Бурттий – ахьтта

1934-1940

* * *
Хьхьувай чантI увкунна: чIарав ппу ур уттуивхьуну. Га чарив увкIун ур. Га ур цанна аьжаивсса макI ккарккунни тIий: хIаятравусса мурхь, ваца тIутIайх бивчусса кунма хьуну, ганий бяъли бивну. Читать далее

ИчIувагу личIлулну бикIан аьркинссар

ИчIува оьрмулун ва цIуллу-сагъшиврун нигьачIаву дусса иширттая мюхчан шаву мурадрай, гьарца инсаннан личIлулну икIан аьркинссар. ЦIуххин бюхъай, цукунсса нигьачIаву дикIан бюхъайссар инсаннан ичIура куну. Читать далее