Къаккакканнав вайннан ккавкмур

Авгъаннаву талай бивкIминнан хас дурсса хьунабакьаврил мажлис хьунни февральданул 14-нний ЧIяйннал магьирлугърал къатраву. Шикку гьуртту хъанай бия шяраваллил библиотекалул зузалт, школалул дуклаки оьрчIру ва шяраваллил инсантал. Читать далее