Ялу-ялун хъун хъанай дур каши

АхIмад-Хан Султаннул цIанийсса МахIачкъалаллал аэропорт­рай, ларгсса шинал январь, февраль зурдардих бурувгун, 16% гьарза хьуну бур пассажиртал, мигу хъанай ур 229 836 инсан.

13% гьарза хьуну дур аэропортрая ва аэропортрайн лехлахисса самолетирттал рейсру, мигу хъанай дур 1778 рейс ххишалану. Гьарза хьуну дур самолетирттай ххилаххисса кьай ва почта.


МахIачкъалаллал аэропорт хIакьинусса кьини Дагъусттаннай бусса ца авиапредприятие хъанай бур.
Аэропортрая Аьрасатнал шагьрурдайн ссятрал мутталий лехлай ур 200 пассажир, дазул кьатIувсса билаятирттайнсса рейсирдайнгу ссятрал мутталий 60 пассажир лехлай ур.
2016 шинал февраль зуруя байбивхьуну, аэропортрай буллай буссар 8000 квадратный мет­ра дусса, 190 пассажир ссятрал мутталий кьамул уван бюхъай­сса, цIусса терминал.
ПатIимат Шихшаева