«Экономика лядуккан дуллалиссар ххуллурдал»

Мартрал 4-нний Дагъусттаннал БакIчи Владимир Васильев гьуртту хьунни ДР-лул Транспортрал ва ххуллул хозяйствалул министерствалул коллегиялий.

БатIаврий ххал диргьунни 2018 шинал дурсса давурттал хIасиллу ва гьашину дан аьркинсса давурттал план.


Коллегиялий хъунмур махъ лавхъунни транспортрал ва ххуллул хозяйствалул министр Ширухан ХIажимахIаммадовлул. Мунал бусаврийну, дукIу бувссар 20 километра ххуллурдал ва аьмну 125 метралийсса 4 ламу. Бакьин був­ссар 146 километралийсса ххуллурду ва 6 ламу. ЦIу буккан бувссар 15 километралийсса шяраваллал ххуллурду, миннух харж дурссар 200-я лирчусса млн. къуруширттал. Мира давуртту дуллантIиссар гьашинугу. Министрнал мукунма бувсунни, «Мюхчансса ва хъинсса ххуллурду» тIисса федерал проект дузрайн ду­ккан дуллай, дукIу МахIачкъалалив бакьин бувну бушиву 90 километра ххуллурдал 94 кIичIираву ва 40 километра ххуллурдал – респуб­ликалул шагьрурдавун буххайсса кIанттурдай.
Министрнал бувсунни ххуллурду баврил бутIуву паччахIлугърал контрактирттая хьусса мюнпат­раятугу, дукIу дуллай бивкIсса чIявуквартирартту бусса къатрал захIматшивурттаятугу. Коллегиялий ххал бигьлагьисса масъаларттал хIасиллу дуллай, ДР-лул БакIчинал увкунни: « Ххуллурду баврил экономика лядуккан дуллалиссар. Гьашину жува ххуллурду баврил бутIа цахъисгу ххуй-хъин банну. Булланну ххуллурду, ламурду инсантурал оьрмурду ххуй баврил цIаний.

Яла махъ лавхъуна ДР-лул ХIукуматрал председательнал 1-ма хъиривчу ХIажимахIаммад ХIусайновлул.