Шяравалу чанна лахъан дунни жагьилтурал

Махъзуманив шагьрурдай яхъанахъисса 1-мур ЦIувкIуллал жагьилтал бу­тта­хъал шяравалу цIулаган даврил ххуллийсса давуртту дуллай сукку хьунни.

Ттигъанну кунма, МахIачкъалаливсса «Щунудагъ» тIисса банкетру бай залдануву (ванил заллухъру цIувкIулли, залгу шагьрурдайсса цIувкIул батIай хъунккурчIар) бавтIуна респуб­ликалийсса ва кьатIувсса шагьрурдайсса жямат. Шяраваллил агьалинахь цIухху-бусугу бувну, анаварсса чаралий дуван аьркин­сса даву шяраваллил кIичIиртту чанна баву духьувкун, хIукму бувна му даврияту хъиндайдихьугу дуван. ЧаннацIун дархIусса даврияр барачатсса хъиндайдихьугу къадикIанссархха.
Уттигъанну жагьилтал ЦIувкIрав лавгун, кобрарду-лампарду дирхьуну, чанна лахъан дунни шяравалу. Шяраваллил жямат ва даву дурсса жагьилтурайн барчаллагьрай бур.

Илдарова Аьишат, учительница:
— ХхюцIалунниха лирчусса шиннур ттул ЦIувкIуллал школалий дарс дихьлай. Ттун цIансса кIичIирттавух мудангу мугъаятну бачин багьайва, цIаннал ябахIайхту, инсантал, чарабакъул бакъа, кьатIувгу буклан къабикIайва, дуван аьркинмургу цIан лакьиннинна дуллай. Утти шагьрурдая бувкIсса жагьилтурал шяравалу чанна лахъан дунни, жулми дакIругу чаннал пперх учин дунни. ЦIувкIуллал шяраваллил тарих бяличIан къабитансса давурттаха зунсса мурад бур вайннал, шагьрурдаймигу, шийва шяравумигу хIала бувххун, дуллантIиссару дан аьркинсса давуртту, ва жул аьмсса минар, цинявннал буттал къаттар, буттал къатлул кьадругу, кьиматгу лавайну бикIантIиссар.

П. Рамазанова