ЦIуцIиний ка дишин кIулну ивкIсса хIакин

Гьашинусса шинал дайдихьулий жуятува лавгунни азарахъул инсантурал оьрмурду ххассал буллай ивкIсса, 

ххаллисса хIакин- реаниматолог Ссунгъуров АхIмад Загьидинал арс.
Имара Саидова
АхIмад увну ур 1935 шинал КIулушацIрал шяраву. Ччянира нинугу диркIуну, ппугу дяъвилия зана къавхьуну, чIивину унува ятин хьуну ивкIун ур цувагу. Цуксса аякьалийсса гъан-маччами чIарав бунугу, ятиннан нину-ппу щищачIав баххана бан къашайссар.
Ци захIматшиврухун агьарчагу, АхIмад ур сивсуну оьрму бутлай ивкIсса инсан. Хъинну чIарав авцIуну ур ва цала ссурвавралгу – Якьутлул ва Зулфижатлул, ччянива оьрмулува лавгсса уссу АбутIалиблул ва чIана-чIивима КьурбанмахIаммад тIима уссил.

ДакIнийн бутлай бур АхI­мадлул уссил душ:
-Мединститутраву дуклакисса чIумал, тачIав дакIния къабуккай, ца хъамитайпа АхI­мад Загьидиевичлун кадуххала дулун бувкIун, мунал лихъан буллай ивкIсса куц. Яла медсестрахъал бувсуна му хъамитайпа захIматсса тагьарданий реанимациялийн бувцуну бувкIун бивкIшиву. ЖанахIраву бацIансса кIантту къаляхълай, ваних ялугьлай бивкIун бур нину ва мюрщисса оьрчIру. АхIмад Загьидиновичлул му нигьачIийсса тагьарданува буккан бувну бивкIун бур. Ванал практикалуву мукунсса ишру цикссагу хьуну бивкIссар. Мукьва мюрщисса оьрчIгу кьабивтун, дунияллия ларгсса цалламур нинугу хьхьичI дарцIухьунссия му чIумал тIун бикIара, — тIий бур ва.

АхIмад ххаллилсса хIакин ушивруцIун, ичIувагу эбрат­рансса ппугу, ласгу ивкIун ур. Ванал хъунама арс, буттал пиша язи бувгьуну, зий ур Татарсттаннай Нижнекамск шагьрулий, хьхьичIунсса хIакин-неврологну.ЧIивима арс, Мурад, ур Да­гъусттаннал Пенсион фондрай отделданул каялувчину зий. ХIакиннал пиша ирсирай нани бувну, хирург хьуну бур арснал душ Дианагу, арснал арс Марат юрист хьуну ур.
АхIмад Ссунгъуровлул цIа хIакьинусса кьинигу хъунмасса кьадру-кьиматрай кIицI лаглай бур ваначIа хъин хъанай бивкIсса къашайшалт, коллегахъул, дустал.