Транспортрал багьлул хъирив лаян хъанай бакъар

«Зунма ччинайн аьрза бара – багьа 23 къурушри»

Итникьини ттинин нава даврийн ва махъунмай шаппай лагайсса маршруткалулгу ххуллухсса багьа 17-нния 23 къуруш дурну лякъайхту, цал ялагу мукIру хьура жула шагьрулийсса транспортрал аралуву мяйжаннугу низам дакъашиву ва республикалул даражалийсса къуллугъирттахьгу вари чинсса ихтияр дакъашиву транспортрал компаниярттал хъуниминнахь: «Зу дуллалимур циру? Чансса халкьуннаягу нач хьияра!» — учинсса.

Залму АьбдурахIманова
Билаятрай ца яла лащинсса харжру, оьрчIансса пособияртту, пенсияртту бусса республикалул хъуншагьрулул жяматрансса транспортрал багьа 6 къурушрал лахъ хьун багьарча, жучIава сайки циняв машинартту заназисса газрахсса багьагума лахъ хьуну бакъанма – му чунмай нанисса затри?
Сайки барзри МахIачкъала­ллал цаппара маршруткардаву гьар кьини пассажиртал ва щупиртал цаннащал ца талай, лагьу-лахъунтту буллай. Цаппара маршруткарттаву дуссар «Багьа 23 къуруш», цавайннувугу «17 къуруш» тIий чивчусса чIапIив ларчIун. Цаппара баянбавурттайгу, аьрза бан ччиминнансса телефондалул номергу ккаккан бувну, чивчуну буссар: «Зунма ччинийн оьвчара! Ччинайн аьрзирай буккира!» — тIисса ххаругума. Ва дакъаривла, туну, адав-инсапшиврул ххуттава буккаврил лишан?

Утти, биллай-талай бивкIсса па­ссажирталгу бувххун-багьтIат хьуну, ххуллийн буккан ихтияр ласайсса путёвкарттал багьа лахъ къахьун 17 къурушрах халкь ххилай бивкIсса цаппара маршруткарттал щупиртуращагу, хIукуматрал къуллугъирттащагу цичIав бан къабювхъукун, ахиргу, жунмавагу къакIулну, 23 къурушрал багьа цIакь хьунуккар.
МахIачкъалалив хIакьину­сса кьини, шагьрулул админист­рациялучIасса промышленностьрал ва транспортрал управлениялул пишакарнал бусаврийну, халкь ххилай жучIара 8 компания дусса дур. Миннува 7 компаниялул багьа гьаз бувну бур. Ванал бусаврийну, шагьрулул мэриялул январьданийва УФАС-райн, низам дуруччай, налогру датIай къуллугърайн, прокуратуралийн ва захIматрал инспекциялийн оьвчаву дурну дур, ва масъалалух багьайсса къулагъасгу дурну, халкьуннал рязибакъашивуртту хIисавравун ласун. Амма щищачIав цичIав бангу къавхьуну, га ца рязи къахъанай диркIмур компаниялул щупиртуралгу ва итникьини «Багьа 23 къуруш» тIисса чIапIив ларчIун дия. КIюрххил даврийн нани ххуллий ссавур дан къабювхъуну: «Зугу лахIан буврув?» тIисса ттул суалданун, 44-мур маршрутрай зузисса шупирнал: «Къабивтуннухха къабувну. Ва зурухсса жул путевкартту ххира дуркун, жул чара бакъая багьа лахъ къабувну, акъахьурча жу давурттацIа хьунтIий бияв», — куну жаваб дуллуна. ТIайлар, туну, щупиртурайсса аьй цири.

Шагьрулул администрация­лучIасса транспортрал управлениялул 2016 шиная тинмай закондалийн бувну мисалдаран, троллейбус-автобусирттал тарифрацIун бавхIумур масъалалия махъунмай хьуну, паркирдал заллухъруннахьхьун цахьхьунна дуллуну дур ихтияр багьа лагь-лахъ буллансса.
ЧIалачIиссаксса, миккунсса харж-хуржлил жаваблувшивугу цаятура дуркьун, паркирда­хьхьун ихтияр дуллуну дур цайнува-цивппа щаллу хъанан. Ттунгу, рихшантрай «Явара халкьуннан къулаймур зущава иткъаххя­ххан!» тIисса махъру учирча бакъа, цамур учинсса ляхълай бакъар.