Жухлура жанну дуллуминнал цIаний

Лавгсса бигьалагай гьантрай Гъумучиял спортзалдануву «СПОРТ – ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА!» тIисса акциялул лагрулий хьунни аьдатравун дагьсса районнал дянивсса лачIун буккаврил турнир, цувгу хас дурсса къуллугърал бурж биттур буллай ливтIусса райондалул полицалул зузалтрал аьпалун. Турнирданий гьуртту хьунни Лакрал, Ккуллал ва ЦIуссалакрал районнал командартту. Цинявппа – 90 чIава лачIунукку.

Зулайхат Тахакьаева
Райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул цала ихтилатраву дакIнийн бивчунни къуллугърал бурж биттур буллай ливтIусса полицалул зузалт: Ниъматуллагь Жяъпаров, ХIусайни МахIаммадов, Идрис Булатов, Абакар ХIамзатов, Апанни Исмяилов, Рамазан МахIаммадов, Амсаруллагь Къунжуев, АьлихIусман Оьмаров, Мурад Щамххалов. КIицI лавгунни ми бивкIшиву хIакьсса ватандуру­ччулт. ДакIнийн увтунни нязаннив жуятува батIул хьусса Шарапуттин Ханов, цала даву хIат-хIисав дакъа ххирасса, чIаважагьилтурал спортшколалул директор, райондалул спорт хьхьичIуннай дан хъунмасса захIмат бивхьусса инсан.

«Спортрал бяст-ччаллай бакъа ватандалул цIа дуручлан къабагьаваннав зун», — увкуна Юсуп МахIаммадовлул.
Муния махъ Лакрал райондалул гимн щаллу дуруна райондалул Магьирлугърал къатлул зузалтрал. Аьрасатнал МВД-лул «Лакский» МО-лул каялувчи Юсуп Амировлул дакIнийн бивчуна къуллугърал бурж биттур буллай ливтIусса цала уртакьтал. Гайннал рухIирдая алхIам бувккуна Гъумучиял Хъун-мизитрал имамнал.
Бяст-ччал хьунни 11 кIушиврул категориялий, 20 килорая 52 килорайн бияннинсса лачIунбуккултрал дянив.

ЛачIунбуклакиминнан тIай­лабацIу чIа увкуна Лакрал, Ккуллал, ЦIуссалакрал районнал чIаважагьилтурал спортшколарттал директортуралгу: Сагид Рамазановлул, Оьмари МахIаммадовлул, Анзор Абакаровлул. Икьрал дурунни гихунмайгу шанмагу спортшкола уртакьну зун.
Бяст-ччаллай ххув хьуминнан ва хьхьичIунсса кIанттурду бувгьуминнан турнирданул сакиншинначитурал чулуха буллунни дипломру ва арцуйнусса бахшишру.
Цалчинмур кIану бувгьунни Лакрал райондалул командалул, кIилчинмур кIану – ЦIуссалакрал райондалул, шамилчинмур кIану – Ккуллал райондалул.