Жижара

Ахмедов Суйлеман

Ханнал арс АхIмадов Сулайман
Февраль зурул 28-нний, къашавай сайки шин ххишалагу дурну, аьпалухьхьун лавгунни Ханнал арс АхIмадов Сулайман.

Сулайман увну ур 1935 шинал Хъусращиял шяраву. Буттал шяраву байбихьулул школагу къуртал бувну, бувккуну бур ЧIяйннал дянивмур даражалул школа, арцул медальгу ларсун. 1959-ку шинал къуртал бувну бур Дагъусттаннал паччахIлугърал университетрал филологиялул факультет.

1962-1965 шиннардий ккалай ивкIун ур А. А. Ждановлул цIанийсса университетрал аспирантуралуву. 1966-ку шинал хьуну ур филологиялул элмурдал кандидат.
Муния махъ зий ивкIун ур ДГУ-лул аспирантуралул заведующийну. 1966 шиная шинай зий ивкIун ур ХI. ЦIадассал цIанийсса Дагъусттаннал РАН-лул элмулул центрданий личIи-личIисса ва хьхьичIунсса къуллугъирттай. 1991-ку шинал Бакуй Низамил цIанийсса Литературалул институтраву дурурччуну дур докторшиврул диссертация.

1995-ку шинал Сулайман АхIмадовлун дуллуссар литературалул профессорнал цIа.
Ванал канила бувкссар лак­рал ва Дагъусттаннал литературоведениялуву хъунмасса кIантту бувгьусса ацIвахъул лу­ттирду. С. АхIмадовлул статьяр­тту бивщуссар Дагъусттаннал ва Аьрасатнал чIявусса журналлай. Ванал сакин бувссар лакку ва оьрус мазурдийсса учебникру ва хрестоматияртту.

1998-ку шинал С. Х. АхIмадов кьамул увссар Аьрасатнал Чичултрал союзравун. Уссия Д­агъусттаннал Чичултрал союзрал правлениялул членнугу. Ванан дуллуссар ДР-лул элмулул лайкь хьусса ишккакку тIисса цIа.
2009-ку шинал Сулайман АхIмадовлун «Лакрал литературалул антология» сакин баврихлу дуллуссар Дагъусттаннал республикалул паччахIлугърал премиягу.
Жула ххаллилсса дус оьр­мулува лагаврил хъуннасса пашманшивугу кIидачIлай, жун, Сулайманнул дустуран, уртакьтуран, учин ччай бур, ва кунмасса арсру чан къабаннав куну.
Хъуннасса кьурчIишивугу кIидачIлай, дакI къумасса жижара буллай буру арснахь, душнихь, кулпатрахь ва махъсса цинявппагу уссурссуннахь. Ванал рухI бигьаний дишиннав.

Сулайманнул
оьрчIнийвасса дустал:
МахIаммад Айдаев,
Киров Султанов,
Ссугъури Увайсов


ЖахIпардул душ
Тумалаева Гугьарша

Оьрмулул 88 шинаву аьпалухьхьун лавгунни щала цила оьрму оьрчIан кIулшиву ва тарбия дулаврин хас бувсса уздан­сса хъамитайпа, ШавкIратусса ЖахIпардул душ Тумалаева Гугьарша.

Бувну бур Гугьарша 1931 шинал ШавкIуллал шяраву. ШавкIрав 7 шинал школагу къуртал бувну, бувххун бур Щурагьиял хъаннил педучилищалувун. 1952 шинал мугу бувккуну, зун бувкIун бур Лакрал райондалийсса Гьущиннал шяраваллил байбихьулул школалий. 1954 шинал тIалав бувну, зий бивкIун бур КIуврав учительницану. 1959 шинал Гугьарша бивтун бур Гьущиннал байбихьулул школалул каялувчину. 1965 шиная 2001 шинайн бияннин зий буссия ШавкIуллал 8 шинал школалий Гугьарша бия цинявн­нащалагу хIал бавкьу­сса, аьркиннал чIарав бацIан, ка-кумаг бан мудан хIадурсса хъамитайпа, ххирассия ва дянивгу хIурматрай буссия цила учениктурал, миннал нитти-буттахъал.
Гугьарша ахиратрал хьу­сса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру оьрчIахь, уссурссуннахь, щалагу агьлу-авладрахь. Цил гьав нурданул дуцIиннав, алжаннул ххари баннав, махънал оьрмурдай барачат бишиннав.

ШавкIуллал жямат


Санинал арс Зайдиев Зайду

Уттигъанну жуятува личIи хьунни Ккурккуллал шяравасса ххаллилсса агьлу-авладрал арс Зайдиев Зайду.

Зайду увну ур 1933-ку шинал цIанихсса Ккурккуллал Зайдул наслулиясса Санинал кулпатраву. ЧIявусса оьрчIру бусса, хъунмасса кулпатраву Зайду хъунама арс ия ва мудангу уссурссуннаха аякьалий икIайва.
Ккурккуллал школагу къуртал бувну, Зайду увхссар Дагъусттаннал шяраваллил хозяйствалул институтравун. Му къуртал бувну махъ зий икIайва личIи-личIисса давурттай. Зувира шинай зий ивкIссар МахIачкъалаллал дикIул комбинатрай. Шикку зузисса шиннардий аьркинмунил кумаг байва гъан-маччанан, шяраваллил халкьуннан. Зайду ия аьчух­сса, дакI-аьмал хъинсса, хъярч-махсартту ххирасса адамина. Ва хIурматрай икIайва шяраваллил жяматрал ва чIахху-чIарахнал дянив.
Зайду аьпалул шаврил кьур­чIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру кулпатрахь, оьрчIахь, ссурваврахь, махъсса гъан-маччанахь. Имандалий лавгун лякъиннав, алжаннул ххари аннав.

Ккурккуллал жямат


Алексейл душ Парамазова Эльза

Оьрмулул 87 шинаву, жуятува личIи хьунни хIакьсса педагог, Аллагьналва муаьллим хьун куну дунияллийн бувксса, цуппа оьрус миллатрал бунугу, лаккучунангу хьуну, хъунмасса кулпатгу дузал бувну, дакIнивугу, аьдат-эбадат дуруччаврийнугу зунттал захIматсса багьу-бизулийнгу 60-хъайсса шиннардий аьдат хьуну, мяйжаннугусса зунттал хъамитайпалийн кIура бавсса, Алексейл душ Парамазова Эльза.

Бувну бур Эльза Тула шагьрулий аьраличу-подполковникнал кулпатраву 1932 шинал. 1954 шинал Тула шагьрулий пединститутгу бувккуну, бувкIун бур оьрус учительница Гъумукун физикалул дарсру дихьлан. КIира шинава вава школалий завучну зузисса Парамазов Аьбдуллунгу хьуну, цила оьрму хас бувну бур Лакку кIанттун.
1972 шинал вайннал кулпат бивзун бур МахIачкъалалив. Эльза Алексеевнагу зун бивкIун бур МахIачкъалаллал 6-мур школалий завучну, пенсиялийн букканцIа. Ва бия хъинну дакI-аьмал ххуйсса, мяърипатрал бувччусса, оьрчIан дакIний личIанну дарс дишайсса педагог. Ванил физика дирхьу­сса оьрчIан абадлий дакIний лирчIссар ганил цанна дуллусса кIулшивурттугу, оьрчIаясса тIалавшингу.
Эльза Алексеевна ахират­рал шаврил хъуннасса кьур­чIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру ванил оьрчIахь, душваврахь, уссурссуннахь, цинявппагу гъан-маччанахь.
Цил гьав нурданул дуцIиннав. Пирдавс-алжан нясив баннав, махънал оьрмурдай барачат бишиннав. Амин.
Гъумучиял жямат