Вирттаврал аьпа абад бан мурхьирдал аллея бугьан най бур

ГьунчIукьатIрал шяраву хIадур хъанай бур аьраличалтран хас бувсса аллеялий мурхьру бугьан.

Р. Къардашов
Дагъусттан Республикалул БакIчи В. Васильевлул баян був­сса «Зеленые километры» акциялул лагрулий ва Буттал кIанттул цIанийсса Хъун дяъвилий ххувшаву ларсун 75 шинал юбилейран хасну ГьунчIукьатIрал шяраву бугьан най бур гьарцагу дяъвилул гьурттучинал цIанийсса мурхьру.

Ва даврил сиптачину хьунни ГьунчIукьатIрал ккуран – «Возрождение Унчукатля». АкциялуцIун бавкьунни чIаххуврайсса КIя­машрал жяматгу.
«Возрождение Унчукатля» ккурандалул председатель ХIажибутта ХIусайнов буслай ур:
— ГьунчIукьатIрал ва КIямашрал шяраваллава Хъун дяъвилий гьур­тту хьусса вирттавран хасну бугьан най буру ясеньдалул мурхьру.

Гьарцагу мурхьирал лагма дузал дантIиссар чапар, цIакь дантIиссар Хъун дяъвилул гьурттучинал цIа-бакI чирчусса ула. Алле­ялий бикIантIиссар щин дуцай пластикалул бургъурду. Вай давуртту дансса хIакь щаллу буллантIиссар шяраваллил жямат­рал чирилун дартIсса арцуя. ЦIана мурхьру бугьансса кIану хIадур буллай буссар».
Апрельданул 6-нний Гьун­чIукьатIув шадлугърал тагьарданий «Славалул Аллеялул» гьану бизан най бур ва 350-ннийн бивсса мурхьру бугьан тIий бур.