Варакъи экьикъалаган…

Март зурул 8-нний, хъаннил байрандалул кьини, Дагъусттаннал Виваллил иширттал министерствалул хьхьичI лахъа-хъунну тIиртIунни ххаллилсса гьайкал.

Андриана Аьбдуллаева
Шикку гьуртту хьунни Да­гъусттаннал виваллил ишир­ттал министр, полициялул генерал-лейтенант Аьвдурашид МахIаммадов, ванал хъиривчу Сахават Сахаватов, Виваллил иширттал министерствалул Жяматийсса советрал ва Ветерантурал советрал вакилтал, гьайкалданул автортал – Аьрасатнал лайкь хьусса художник, ДР-лул ПаччахIлугърал премиялул лауреат Аьли МахIаммадов ва скульптор МахIаммад МахIаммадов, МахIачкъала шагьрулул мэр Салман Дадаев, «Лезгинка» ансамбльданул директор Жамбулат МахIаммадов, министерствалул зузалт.

Оьрмулул ва кьурчIисса кьадарданул зунттал душнил хIасрат дуллусса образ-гьайкал дувансса пикри хьуну бур Виваллил иширттал министерствалул каялувчитуран.
БувцIусса варакъущал щинату нанисса душ хьунабакьаву нукIузаманная шихунмай хъунмасса тIайлабацIулун ккалли байсса бивкIссар. Аьраличунан мукунсса душ хьунабакьирча, талатавурттаву мунан тIайлабацIу хьуншиврийнсса мукIрушиву диркIссар.
Зунттал душнил гьайкал дацIан дурну дур шиккурасса къуллугърал бурж биттур буллай жанну дуллусса полициялул зузалтрансса гьайкалданийн лажинну. Щаращуя нанисса душнин, пашмансса хавар бавну, чарий къис дурну дур, канихьсса варакъи кIура бавну, щин экьинай дур.

Жюр-жюр тIий нанисса щин – абадлийсса оьрмулул лишан. Зунттал душнил къумашиву Ватан дуручлай жанну дуллуминнаясса дур. Ванил чIарав щябивкIсса хьхьиру – дакьаврил ва паракьатшиврул лишанну хъанай бур. Укун куртIсса мяъна-мурад дусса гьайкал дурну дур автортурал.

Гьайкал тIитIиннин хьхьичI кутIасса ихтилат бунни Аьвдурашид МахIаммадовлул. Ванал барча дурунни цинявппагу хъаннихь байран. Бувсунни ва гьайкалданий ккаккан дурну душиву зунттал хъаннил авуршиву, ниттихъал, душварал, щарссанил ххуй-ххуйми хасият­ру, яхI-къирият.
— Хьувча ва варакъи зунттал душнил каниву ццаххандарал къявхъ учин бувсса махъва-махъсса варакъину. Жу хIарачат банну жула хъаннил иттату мукьал кIунтIру багьан къабитан, щинал бувцIусса варакъува щин экьигьан къаритан, — увкунни министрнал.

Пардав дукьан дурну, гьайкал аьч дурну махъ, мунил савлугъран зузалтрал итабавкьуна гьаваллавун кIяласса хьхьиру, оьрчIал – ранг-рангсса шарду.
Мичча цинявппа бувкIуна паркравун, Дагъусттаннал халкьуннал шаэр, дакьаврил ва тIайлашиврул цIаний талай бивкIсса Фазу Аьлиевал гьайкалданучIа тIутIив дишин.