Вил чIугу, вил угьгу, бавну бур чIалну

Ларгсса нюжмар кьини Апанни Къапиевлул цIанийсса Лакрал музыкалул ва драмалул театрдануву хьунни «Ккурккуллал Щаза» спектакль. Спектакль чивчуну бур Халил Халиловлул.  Сценический редактор – Гулизар Султанова.Режиссер –  Аслан МахIаммадов. Художник – Аскар Аскаров. Композитор – Ширвани Чаллаев.

Спектакль цалчин бивхьуссия 2005 шинал. 2016 шинал му цIу буккан бувна, хьхьичIмурнияр чан-кьансса бахханагу бувну. Мура шинал «Воспевшие Дагестан» тIисса Дагъусттаннал чичултрал  оьрму ккаккан буллалисса фестивальданий «Ккур­ккуллал Щаза» лайкь хьуссар лавайсса кьиматран.


Зулайхат Тахакьаева
Щазал щалла творчество дур зунттал цIансса аьдатру ва оьсса шярал  мазру сававну гъюжу бувксса цила кьадардания бусласисса. Ми шеърирду гьануну лавсун бур спектакльданувугу.

Щазан (Луиза Шагьдилова) дакIнийн багьлай бур зиялий лавгсса цила оьрму. Актертурал бюххансса тIуркIулул тамашачитуран цал ттигу исват бунни, сситтучIа ссавур дан къабюхъарча, ахир оьнийн кIура даяйшиву.

Мискинсса ухьурчагу, къирият бюхттулсса, аьдлу-низам кIулсса,аьдатирттай ацIайсса буттал (Аслан МахIаммадов), хъуни къатрал оьрчIах бурувгссарча тIий, душ мукъулун багьсса иш лялиян бан къа­хъанай, сситтуй шаппату буккан бувсса Щазан (жагьилсса Щазал роль дургьуну бия Зульфия Архилаева) нясив хьуну бур Гъумук авадансса АьвдурахIиннул (Адам Гайдаев) ужагърай ичIува душну зун. Ганалгу га Ваччату­сса цала хъамаличу Хъунбуттал (ХIажиаьли ХIажиаьлиев) дуснан АхIмадлун (Ибрагьим Мусиев) щар буллуну бур, ганих хъунмасса багьагу лавсун.

Къалпсса инсантурал мурдалсса мукъурттийн вих хьуну, цала лякьлул оьрчIал оьрму оьнийн гьан бувшиврий шинну ларгун махъ бакIрай авцIусса ппу ур: «Ттула оь нава хIачIав, ттула дакI нара дукав, нава бувгьусса хIави ттула каних ххуку бав», — тIий.

Ппу паракьат ан къавхьусса нинугу (Юлиана МахIаммадова) дур «Вил чIарав дацIан къархьусса, вихлу дуккан къархьу­сса вил нину дирчIивуй! Агь, ттул оьрму ччуччивуй!» — тIий, цийнна цурда нааьналий.

Спектакльдануву ялагу роллу дургьуну бия Олеся Оьмарова (АтIа), Шамсуттин Къапланов (ТтурчIиял Маммадай), Халисат Батырбекова (лас ивкIусса чIаящирищар).

Спектакль къуртал хъанай бур Расул ХIамзатовлул Щазан хас бувну чивчусса мукъурттийну ва Миясат Щурпаевал Щазаха чивчусса Луиза Шагьдиловал балайлийну.