«ХьурукIуннал къур иттала къалагай…»

МахIаммад Къандалаев цала оьрмулул дус Шарипатлущал

Совет заманнай шяраваллил кIанттай агьалинал маэшат хъунмурчIин бия колхозирттая. Дяъвилул махъсса шиннардий колхозру ччаннай дацIан даншиврул, цала жаннай рахIму къабувну, зий бивкIун бур жуланину-ппу.

Жяматрал ахIвал лавай бан дакIнийхтуну хIарачатрайбивкIсса инсантуран лялиян бан захIматну бур,колхозругу ппив хьуну, шяраваллу духларгун нанаву.


Зулайхат Тахакьаева

— ДакI шиши дагьлай дия, «Илчи» кказитрай Чанкура КьурбанмахIаммадовлул  Хъусращиял шяраваллил къур ялгъузну личIаврия чивчусса поэ­ма ккалаккийни. ДакIницIух бацIлай бия жулвамур къургу – ХьурукIуннал мусил къур, — тIий ур Ссапарбаглул арс Къандалаев МахIаммад, оьрмулухун шяраваллил давурттай зий захIмат буллай ивкIсса.

Хъудугьултрал къушлий хъуна хьусса МахIаммадлун  чIивинияцIава кIул хьуну бур захIматрал кьадругу, аьрщарал кьиматгу.

ш. ХьурукIул

Шяраву шанма классгу къуртал бувну, МахIаммадзанай ивкIун ур дуклан Гъумукун. Ххюл­чинмур классравун ивсса чIумал гьан увну ур Щурагьун ниттиуссийчIан. Гикку оьрус маз лахьхьиншиврул занай ивкIун ур ятинтурансса Зунттал оьрчIал  интернатрайн. Ца шинава, оьрус мазгу мадара итххявххун, увкIун ур махъунай Гъумучиял школалийн. 1955 шинал хьхьичIунну школагу къуртал бувну, дуклан увххун ур Дагъусттаннал шяраваллил хозяйствалул институт­равун. Институт къуртал баннина зана хьун багьну бур, оьр­мулухун удаманну зий ивкIсса ппу къашай хьуну, дугьара­сса нину кьаритан къахъанай. Зий айивхьуну ур Хьурттал ва ХьурукIуннал колхозрай.

— Колхозрал председатель ризкьилул гьанна ххуй бавриха  зунсса хасъсса кIулшиву ду­сса  пишакарнах лугай ия. КIира шинай буттахлу удаманну зий ивкIра.1966 шинал ивтра колхозрал председательну, – буслай ур МахIаммад. — Та чIумул инсантураву гьавас бия. Даврил сант къакIулнугу, гъирарай зун бикIайва…

Дяъвилия махъсса шиннардий, цаяра кьуркьуну, ичIура думур  аьрайн тIайла дуклай бивкIсса инсантал янна-уссул лащинну бикIайва. Зузи кьинирду чичаву дакъасса, гайннал ужагърайн дучIаймур къадикIайва. Амма буххаву дакъа, зий бия. Аьхъар арнил кIанттайн бизан байхту, тайннал лухччигу жухьхьун дуллуна. Ламу бакъасса неххайх утту­сса дирхьуну, нехгу лархъун, захIматсса бакIгу диртун, жул инсантал Аьхъардал аьрщарайн зун лагайссия. ХIакьину жагьилсса инсаннал багьа буллайвагу къабитанссар та ххуллу. Техника дур-дакъар къакуну, цимурца карунних дайва. Къурнил бригадирну зий уссия даргиричу Валиев Карин, механизаторну зий уссия Кьурбанов Шамил, трактористал бия Ибрагьимов Муртазааьли, Аьлимусиев Кьурбанаьли, Къютиев Ибайдуллагь. ДакIния къабуккай, къурув зузи дансса техника дакъа, Шамиллул ва Муртазааьлил мичча-тичча трактор дартIуна. Кьубатусса шофер МахIаммадов ХIажинал машина бавтIуна. Вайннал хIарачатрацIух цила чIумал хъуру дугьан, ттихIин бюхъайва. Гьанна ххуйсса бугьлай, бакIлахъиягу гьарза хьуна.

1969 шинал ххюра колхоз цачIун дурну – Ххутрал, Хъунайннал, Инишиял, Кьукуннал, Хьурттал, совхоз дуруна. Каялувчи цама ивтун, на хъунама зоотехникну зун ивкIра. АцIазарва яттил хIайван, кIиазарва лухIи ризкьи бу­ссия совхозрал. Ба­гъирдая, хъуния бакIлахъия ласаву дакъа­сса, ппиринжгу бугьлай байбивхьуру къутаннай. ТIайлабацIу хьуна. Карашатусса жагьил МутIалимов МахIаммадлул Сулакь неххай насос дирхьуну, къама бувгьуну къаххяххай­сса кIачIасса авлахърай кьуния кIира гектарданий ппиринж бугьлан бивкIру. 1974-75 шиннардий тарихраву личIансса иш хьуна: мукьра колхозрал зузалтрайхгу биялсса бавчIуну, ттуршунния лирчу­сса тоннарду ппиринжрал складраву ххи хьуна.  Столовыйрдайн, рестораннайн тапшур бувну, мадара арцу хьуна.  Колхозниктуран хIакьгу арцуйну  булайссия.

Яла тIиртIуссия оьллал ферма.  Смоленскаллал областьрая бучIан бувссия шведнал гьаннарал 96 бярч. Гьантлун 1840 литIра накIлил ттизай­ссия. Арулла ферма дуссия Лаккуй.  Жун цIарду аьркинну къадикIайва, зий бикIайссияв дакIнихтуну…

АьвдурахIман ХIусайнов райкомрал хъунаману зун увкIун махъ, жул совхоз кIидарчIуна, хъуннасса дур тIий: Инишиял, Кьукуннал ва Хъунайннал ца сов­хоз дуруна. Аьлиев Амир ивтуна мунил директорну.

Совет ХIукумат кадрарду хIадур баврил ялув хъинну дарцIуну дикIайва…

У

кун, цал архIал шавкьгу, хIайпгу хIаласса дакIнийн бичавуртту дуллай ур шяраваллил хозяйствалул ветеран. Ванащал архIал, ца шаттирай ша бизлай тIиссакссагу, зий бивкIун бур кулпат Шарипатгу –   КIувурдал АьвдурахIманнул душ. 1960 шинал ва Дагъусттаннал медучилище къуртал бувну бувкIун бур, зун бивкIун бур ХьурукIуннал ФАП-рай. Шарипат бур лараймур категориялул фельдшер. ХхюцIаллий ххюра шин дурну дур ванил цила пишалий, инсантурал цIуллу-сагъшиврул ялув бавцIуну. Буслай бур Хьур­ттал, ХьурукIуннал, Арчуттиял, НицIавкIуллал фермардайн гьан багьайсса бивкIшиву. Буслай бур райондалий муси­къеп дирну дуну, кIай ялув кIицI ларгсса гьарцагу шяравун аьравалттий занай бивкIшиву, инфекция ппив къахьунсса  ххалаххив бан.

— Гьарца хьхьуну уттубишайссияв, цавагу оьрчI яла къагьаннав тIисса дуаьлий Аллагьнайн лабизлай. Мукун хьугу-хьуна, циняв оьрчIру сагъну ливчIуна. Лапва инжитсса къашайшалачIан хIакин уцин арс гьан айссия балчаннуй, – аьч буллай бур цила дакIниймур МахIаммадлул оьрмулул дус Шарипат.

Укун, захIматшивурттугу дурхIуну, циминналагу дахIалай чинну оьрму бувтун бур Ма­хIаммадлул ва Шарипатлул – хIакьсса зунттал чувналгу, душнилгу.