Гьунаргу, гьавасгу – ца бюхттулшиврий

Барият Мурадовал цIанийсса Дагъусттаннал культуралул ва искусствалул колледжрал преподаватель,

ДР-лул лайкь хьу­сса учитель, «2018 шиналсса яла хьхьичIунмур балетмейстер», цимилгу ПаччахIлугърал грантру лайкь дусса Наргес ТIалхIатовал цIа къакIулсса акъахьунссар Дагъусттаннай. Ванил хъунмасса захIмат бивхьуну бур республикалул культура хьхьичIуннай шаврил ххуллий. ЦIана ванил творчество цинявннал пахру бансса даражалийн дирну дур.


Имара Саидова
Наргес  чIивинийва сивсуну сахIналийн буккайсса, итххявх­сса, къавтIаврил гьунар бусса душ  бивкIун бур. Нитти-буттан тIурча, ччай бивкIун бур вания хIакин хьуну.

Ккуллал шяраву школагу къуртал бувну, Наргес дуклан бувххун бур МахIачкъалаллал  Культуралул ва искусствалул колледжравун. Цуппагу оьрчIнийва хияллай бикIайсса бивкIун  бур «Лезгинка» ансамбльдануву къавтIун. Колледжрал кIилчинмур курсирай дуклакисса чIумал, гьунар бу­сса  душ кьамул бувну бур дунияллийх цIа ларгсса «Лезгинка» ансамбльданувун. Дуклай бунува, занай бивкIун бур ва ансамбльданущал гастроллайнгу. Наргеслун,  ансамбльданувусса къавтIавурттайну гьашиву  къадурну, цила даврил хIасиллу гихуннайгу чIалачIи дуллан ччан бивкIун бур. Колледж къуртал бувну махъ зувинния лирчусса шинну дурну дур    Каспийскаллал музыкалул  гимназиялий хореографну зий. Муния махъ Наргес Шалуми Матаевлул бувцуну бур «Счастливое детство» ансамбльданул хъунмур балетмейстерну. Микку зузиссаксса хIаллай ванин дуллуну дур «ДР-лул лайкь хьусса учитель» тIисса бусравсса цIагу.

ЧIал къавхьуну ва тIалав бувну бур Барият Мурадовал цIанийсса Культуралул ва искусствалул колледжраву преподавательну зун.  АрхIалва зун бувцуну бур МахIачкъалаллал Ленинский райондалул ОьрчIал творчествалул центрданийнгу. Шикку ванил сакин дур­сса «Ак-Гель» ансамбль  мяйлла хьуну  дур дунияллул халкьуннал дянивсса конкурсирттал лауреат. Ансамбльданул коллектив Москавлив, Бакуй, Санкт-Петербурглив, Сочилий, Туапселий, Владикавказрай хьусса фольклорданул фестиваллай, конкурсирттай гьуртту хьуну, цалчинсса кIанттурду бувгьуну, Гран-при  ларсун дур.

Культуралул колледжравугу  Наргес Рамизовнал сакин дурну дур «Молодость гор» тIисса хореографиялул ансамбльгу. Ва ансамбль Бакуй хьусса III-мур фольклорданул фестивальданий 1-мур даражалул дипломран лайкь хьуссар.  ЧIивисса чIумул мутталий   ансамбльданул чIалачIи дурссар  ххаллил­сса ккаккияртту.

Гьашину, январь зурул 25-29-нний, цила  ансамбльданущал Наргес лавгунни Аьрасатнал 90-ннийн бивсса  коллективру гьуртту хъанахъисса  халкьуннал къавтIаврил чемпионатрал суперфиналданийн Москавлив. Шиккугу вайннал кIира номинациялий бувгьунни цалчинсса кIанттурду.

КIира-кIира  ансамбльданул 200-ннийн дирсса миллатирттал лаххиялул костюмругу Наргеслул цилла ттирсуну, цуппа ялув бавцIуну, дуруххан дурну дур.

— Даврил сант кIулсса, оьрчI­ру ххирасса педагогнащар оьрчIавусса гьунардугу аьч бан бюхъайсса, даврих­сса гъира-шавкь гьаз дан бю­хъайсса.  КъавтIаврил  искусство оьрчIан дяъви буллай, нигь рутлай лахьхьин дан къашайссар. ЦIанакулсса оьрчIру, заманалуха лавхьхьуну, хьхьичIунмай нанисса, архIал   кIива-шанма кIанттурдай  зузисса, хъинну  хIа­рачат буллалисса бур.  Мунияту чIаванияцIава аьркин­ссар оьрчIру итххяххан буллан, ми оьр­мулул ххуллийх сивсуну бачин буллан, — тIий бур Наргес Рамизовна, цила даврил хIасиллацIун бавхIуну.

Ларгсса шинал сентябрь зуруй МахIачкъалалив Наргеслул  тIивтIунни «Империя танца» Наргес Долгатовой тIисса школа. Ва школалий   ДР-лул КIулшивуртту дулаврил министерствалул цIакь дурсса ванил сакин  дурсса программалий  къавтIаврил искусство ва художествалул гимнастика ла­хьхьин дуллай бур 4-5 шиная тихунмайсса оьрмулул оьрчIан. Миллатирттал къавтIавуртту да­къассагу, шикку оьрчIан ла­хьхьин дуллай бур классикалул къавтIавурттугу. Школалий хореографиялул дарсру дихьлай бур цуппа Наргес. Мукунма шикку хъуниминнангу лахьхьин буллай бур хъатIай, мажлисир­ттай къавтIун.

КъавтIаврил школа бур  ХIа­мидовлул цIанийсса кIи­чIираву 55 «б». Нюжмардий шанна кьини – тталат, хамис, ххуллункьинирдай, ссят 6-7 ва 7-8-нний дихьлай бур шикку къавтIаврил ва гимнас­тикалул дарсру.