«ТачIав хъамакъабитанссар гай мандариннал тIин»

Галина Cухомлина.
ВаничIа ттигу яхьуну бур та лухIи ччатIул касак

Январь зурул 27-нний щалагу билаятрай кIицI дувай Ленинград блокадалуща тархъан бувсса кьини.Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилул шиннардий яла оьсса зулму-къия хьуссар лахъисса чIумуй душманнал блокадалуву бивкIсса Ленинградуллал халкьуннай.

Аьбдуллаева
1942 шиналсса кIи гужну дяркъусса хьуссар. Ккаши-мякьсса инсантурай хъиннура къия дур­ссар дякъил. Гъилишиву хьун дайсса системартту зия хьуну, инсантуран, къатраву пачру-буржуйкарду бивхьуну, цала думур, мебеллая луттирдайн бияннин, ччучлай, аьмал буллан багьссар. Ленинград блокадалухьсса ппурттуву, официальнайну бусласимунийн бувну, 641 азара инсан ккашил ивкIуну ур. Душманнал ттупру,  бичлай ливтIуну бур 17 азара инсан.

Та оьсса чIун дурхIeсса инсантурава хIакьину щалагу билаятрай увагу 100 инсан сагъну усса ур.

Дагъусттаннай Ленинградуллал блокада дурхIусса 10 инсан ур. Блокадалуву бивкIсса ссурвал Галина ва Ирина Сухомлинахъул МахIачкъалалив ялапар хъанай бур. Вай гьантрай на  хьунабавкьура хъунмур ссу Галинащал. Ванищал на кIул хьуссияв цаппара шиннардил хьхьичI «Молодежь Дагестана» кказит­рал редакциялий.

Мунияр  махъ жу хьунабавкьуру МахIачкъалаллал 5-мур школалийсса мероприятиялий. Уттирив на ваничIан хъамалу бувкIра. ЦIана Галинан 85 шин дур, Ленинград душманнал вив лавсъсса чIумал ванин 7 шин диркIун дур, чIивимур ссин Иринан – дахьра ца шин.

Галинал бусласимунийн бувну, цIубутIуй душманнал бацIаву дакъа ттупру бичлай бивкIун бур шагьрулийн. Бомбоубежищелувун лихъавай, махъунмай бучIавай, тихун-шихун лечлай, кьини лагайва тIар.

— Совет халкьуннал лахъа-хъунну кIицI дувайсса ноябрьданул 7-мур кьини душманнал жул шагьрулийн арийлва бомбарду бивчуна. ЧIявусса инсантал ливтIуна, чIярусса къатри лекьа-пIякьу хьуна, — тIий бур Галина. Ялар душманнал бомбарду бичаву дацIан дурсса. «Циванни жунма укун авурсса шагьру ппив буллан, халкь ккашил литIун бувну, паракьатну шагьрулувун буххан  хьун най бунува», — пикри хьуссар тIар Гитлердун.

Та оьсса чIун дурхIусса инсантурава хIакьину щалагу билаятрай увагу 100 инсан сагъну усса ур.

Дагъусттаннай Ленинградуллал блокада дурхIусса 10 инсан ур.

Галина ВладимировначIа хIакьинусса кьинигу яхьуну бур та ккашилсса чIумал Ленинградуллал агьалинан гьантлун цал буллай бивкIсса бусалардавун багьсса лухIи ччатIул касак – 125 гр.

— Ва ччатIуву дахьва ца къепри иникьаллул бивкIсса. ХъунмурчIин ччатI бай­сса бивкIссар гьавусса целлофандалул чагъар, тахта-тIама ххуку дурсса мюрш бивчуну. ЧчатIувун, аьгъусса аццул парчри гьавуну, мигума бичайсса бивкIссар. Ва ччатIул касакри Ленинградуллал халкьуннал щалагу дукия диркIсса. Инсантуран ккашил къалитIунсса чаран ляхълан багьссар. Гъилисса чIумал инсантал бакI буккан буллай бивкIссар мечIал ва цаймигу уртту-щинал. КIинттуллив тагьар оьнивун дагьлай диркIссар. 1942-ку шиналсса кIи цурдагу оьну дяркъусса хьуна: 30-35 градус дякъил дикIайва. ОьрчIру, чарттаракIив бувну, хъатIри, чIелмулт бичлан бикIайва. Шагьрулуву къаливчIссар я лелуххи, я ккаччи-ччиту. Ккашил къия дурсса инсантал,  бан-бит бухлавгун, хъуни кIуллан къатIри  бизлан бивкIуна. Мирив шагьрулуву ччиссаксса бия, ттурзанну хьуну, инсантураягу нигьа къабувсун, занай. Цивппагу буч-бучсса, ччитриксса.

ХIасил, жул душман ца ­акъая. Душманнал электричествалул ва щинал станцияртту ппив бувну, шагьру я щин, я чани, я гъилишиву дакъа бивкIссар. ХIисав дува, 30-35 градус дякъил ду­сса чIумал, къатри  гъили буллай къабивкIссар… Жул ниттилгу хIарачат бувна жу литIун къабитан, — буслай бур Галина Владимировна.

Вайннал нину музыкалул учитель бивкIун бур. Дяъви байбишин хьхьичI вайннал лавсун бивкIун бур рояль. Блокадалуву ливчIсса чIумал ни­ттил му кIива буханка ччатIух буллуну бур. Цамур чIумал ца ччатIух  ванил буллуну бур хъуннасса алмазращалсса ххирасса кIисса. Вай яхъанахъисса кIанттурдал чIарав диркIун дур аьрали часть. Та частьравусса дучри дуканмур дакъа хIалдания лаглай бивкIун бур. Мукун багьсса балчан аьралитурал бив­ххун, бачIи цала бувкуну, бачIи халкьуннан ссах-бунугу баххана байсса бивкIун бур. Галинал ниттил, дазул кьатIату ларсун диркIсса  ласнал костюм дуллуну, 3 кило балчаннул дикIул ларсун дуркIун дур.

Дуканмур духларгун, вайннал тагьар оьнивун дагьсса чIалай, Лесной тIисса поселок­рай ялапар хъанахъисса ниттил ниттил вай цичIанма бувцуну бур, укун захIматсса чIумал цачIу бикIан аьркинссар тIий.  Шиккува ивкIун ур 8-мур класс­равусса Галинал ниттиуссугу.  Хъунама ниттиуссу локаторщик ивкIун ур. Ту чIумал радиолокация дахьра-дахьра ишла хъанахъисса чIун диркIун дур. Ленинградрай мукунсса 10 инсан ивкIун ур. Ми хъинну буручлай бивкIун бур. Поселокрайн бизаврилгу ххассал бувну бур вай. Гиккусса вацIлуву чIявусса кIялагьилул мурхьру бивкIун бур. Мурхьирай мяр бивщуну, кIаницIун шуша дархIуну кьаритайсса диркIун дур сокрал дуцIин. ВитIаминну бусса березалул сокралгу цин лавхьхьуну бурувччуну бур вай. Зуруй цал локаторщиксса ниттиуссин 1 стакан ппиринжрал булайсса бивкIун бур. Ми ппиринжраягу вайннан чIун лахъру шайсса диркIун дур.

Ххассал хьуну бур вай цамургу балаллуща. Поселокрайн бивзун махъ ччатIул карточкалул хъирив шагьрулийн ларгсса ниттин цала квартиралул чIавахьулттайсса пюрунт ххит бувккун ххал хьуну бур. Къатлуву  щяв ляркъуну дур пIякь къаувкусса снаряд.

— Блокадалува бувксса хавар зун цукун бавуна, та дируна зучIан дука-хIачIанмур? — цIухлай бура Галинахь.

Ванил бувсуна цинявппагу къатраву хьхьугу-кьинигу радиортту зий диркIшиву. Ца кьини Левитаннул ххарисса чIуний Ленинград блокадалува бувк­сса баян бувшиву, цинявппа халкь, кIичIирттавун бувккун, кувннацIун кув лачIлай, хъямала багьлай бивкIшиву. Блокада ппив дайхту, щала билаят ххявххун бур Ленинградуллал халкьуннан кумагру буллай. Ва чIумалгу вайннал ялун цамур бала бивну бур – ккаши ккавксса инсантал, архIалла чIярусса дукра дуркуну литIлан бивкIссар. Яла хIакинтал нормарду кка­ккан дуллан бивкIссар.

Цинма тачIав дакIния къабуккайсса ца ишираягу бувсунни Галина Владимировнал.

— Ца чIумал нину дуркIуна даврия (та чIумал нину госпитальданий зий дия), ряхра мандарингу ларсун. НахIу-нацIулия хиялвагу бан къасисласисса чIумал  мандаринну вих хьун захIматсса бахшишну дия. На гай, ккирттащалла, хъуваращалла, дусса куццуй дуркуссия. МикIлавчIсса бярнийх кIива  щупирнаща бювхъуну бия Ленинградуллал халкьунначIан кIива машина мандариннал биян бан. Военкоматрал дарчIуну дия ми буттахъул аьрай талатисса оьрчIайх. Жул ниттихьхьунгу 6 мандарин дуллуну дия – шанна ссин, шанна ттун. Ттун тай мандариннал тIин оьрмулухун дакIний ливчIунни. Вихрав,  чIярусса шинну ларгун махъ тай мандаринну ларсун увкIсса щупирнащал на кIул хьуссара. Ванияр 10 шинал хьхьичI Дагъусттаннал делегациялувух на гьан бувнав Ленинград блокадалуща тархъан бувну 65 шин кIицI лаглагисса шадлугърай гьуртту хьун Ленинградрайн. Пискаревский хIатталлив гьарица региондалиясса делегациярду кьюкьри дурну най бия. Жуяр хьхьичI най бия АьсатIиннал делегация. Лахъ-лахъсса адамина буслай ия,  цува Ленинграду­ллал оьрчIан мандариннал машина бувцIуну лавгун ивкIссара тIий. Ттуйва бияла бакъа, хъит-шитлий, га адаминачIан гъан хьуну, хъямала багьра, бусав ганал ларсун увкIсса мандаринная шанна ттуннагу нясив хьушиву. Гагу, ххари хьуну, ттуйн хъямала агьуна. Жу дустал хьуру. Циняв гьантрай га, жул группалувун увкIун, жущал занай ­уссия. Укунсса дакIний-мазрай да­къасса хьунабакьавурттугу шай­сса дур  оьрмулуву, — тIий буслай бур Галина.

Цукун багьну бур вайннал кулпат Дагъусттаннайн? Финнащалсса ва немецнащал­сса дяъвирдаву гьуртту хьу­сса вайннал  ппу, кадровый военный хIисаврай, Дагъусттаннайн тIайла увккун ивкIун ур. Галинал бусласимунийн бувну, щала кулпатран ххуй бивзун бур чIаравва хьхьиригу бу­сса, ахъул­ссаннулгу авадансса, халкьгу аьчух­сса билаят. Да­гъусттан вайннал кIил­чинмур ватанну хьуну бур.

Дагъусттаннайн бувкIсса чIумал Галинан 15 шин диркIун дур.

Къуртал бувну бур МахIач­къалаллал 13-мур школа. Мунияр махъ къуртал бувну бур Ленинг­радрай Герценнул  цIанийсса педагогикалул институт. Галинал лас Нажмуттин лаккучу ивкIун ур. Вайннал арс,  аьрали училище къуртал бувсса Геннадий МахIаммадов, чIярусса шиннардий Дагъус­ттаннал Виваллил иширттал министерствалий зий ивкIун ур. Полковникнал чин диркIун дур ванал. Ва мукьра шинал хьхьичI дунияллия лавгун ур. Арснал душнил Дианал гьашину къуртал буллай бур гава Герценнул цIанийсса институтрал юридический факультет.

Галина зий бивкIун бур Ма­хIачкъалаллал личIи-личIисса школарттай завучну, оьрус мазрал ва тарихрал дарсру дихьлай. Ва ххирасса бивкIун бур дуклаки оьрчIан. Ми хIакьинугу бучIай цанма ххирасса учитель Галина ВладимировначIан.

ЧIярусса захIматшивуртту, ккаши-мякь ккавкнугу, дакI оьлу къархьусса, аьчухсса, тIивтIусса инсан бур Галина.

ЦIуллушиву дулуннав ви­хьхьун, хIурмат бусса Галина Владимировнай!