ЦIусса низамращал цIусса багьригу

Ва шинал, январь зуруя гихуннай, МахIачкъалаливсса чIяру зивурду дусса къатраву яхъанахъисса ца инсанная цIинцI-ччюрк дукьаврихлу ца зуруй 64 къуруш ласлантIиссар. Дачардай ва шагьрулийсса аьрщарайсса лагь къатраву яхъанахъисса ца инсанная тIурча – 74 къуруш.

З. АьбдурахIманова    

ДР-лул тарифирттал къу­л­лугърал бусаврийну, хьхьичI­муних бурувгун, уттимур багьа лахъ хьуссар 3,9 %.

«Ва аралуву хьусса хъунисса дахханашивурттах, реформар­ттах бурувгун ва цIусса багьа къалахъссар. ХьхьичIва хъуншагьрулий ялапар хъанахъисса ца инсанная ласайсса диркIссар 49 къуруш. ХIасил, ва къа­хъуннасса индексацияр», — буслай ур «Лидер» ОО УК тIисса жула региондалийсса компаниялул вакил.

ЦIусса шиная шихунмай цIинцI-ччюрклил масъалартту щаллу буллан буржлув бувсса ТIабиаьтрал сурсатирттал министерствалул бусаврийну, гьарца региондалий халкьунная ласлансса багьа ххал бигьайсса бур кIантту-кIанттурдай. Билаят­райсса регионнаву яла лагьмур багьа бусса бур Дагъусттаннай.

Республикалул гьарцагу шагьрулул, райондалул, цала маэшатрах бурувгун, цачIа-цачIава ласлантIисса багьри цIакь бантIиссар.

Шиккува кIицI лаган, цIусса низамрайн бувну, цIинцI-ччюрк дукьаву ттукI, щин  кунна,  хIисавссар коммунал хIаллихшиндаран. Мунияту  пенсионертурахь ва чIявусса оьрчIру бусса кулпатирттахь дуссар ихтияр цIинцI-ччюрк дукьаврихлу льгота хьун бан­ссагу.