Нюжмар дакIний лирчIунни…

МахIаммада Рамазанов, инженер-электронщик, физик-математик:

Ларгсса нюжмар дакIний лирчIунни дакI ххари хьунсса иширттайну.   Жагьилтурал сипталий Оьмариев МахIаммадрасул бакIчину, 1-мур ЦIувкIуллал жямат цачIун хьуну,   интернетраву группа сакин бунни. Мунин  дирзунни «ЦIу дуккан данну буттал шяравалу» тIисса цIа. Му группалувун цачIун хьуминнал пикрирду бур ххуллурду бакьин бансса, щин низамрайн дуцинсса, къат­ри цIудуккан дуллансса, ва шяраваллил ахIвал-хIал къулай баву мурадрайсса мюнпатсса цаймигу давуртту дуллансса. Мукунма пикрилий буру гъинттул школалий пионер-лагерь тIитIинсса. Ва  ккурандалувусса инсантурал  рартIунни 300 азаруннийн дирсса арцу. Ларгсса ххуллун, алхIаткьинирдай жагьилтал лавгун, шяравусса кIичIирттавусса, ххуллурдайсса тталлай  40 чирахъ бивхьуну, чанна лахъан дунни ЦIувкIуллал щалла шяравалу. Жагьилсса никирал сипталийну дачин дунни укун ххаллилсса давуртту. ДакI дарцIуну ура буттал шяравалу уттара дуккан дуллалисса давурттавух хIала буххансса чиваркI гихунмайгу гьарза хьун­ссар тIий.

Разита Мушидова, журналист, АьФ-лул ПрезидентначIасса Дагъусттаннал постпредствалул член:

Ларгсса нюжмардий жу гьур­тту хьуру  Сочилий  хьусса Folk Vision тIисса Дунияллул халкьуннал дянивсса миллатир­ттал культуралул ва искусствалул фестиваль-конкурсрай. 2018  шинал декабрь зурул 2-нний ва конкурс дурссия жу Дагъусттаннайгу.

Сочилийсса фестивальданий гьуртту хьун бувкIун бия 500-нийн бивсса  личIи-личIисса билаятирттаясса хъинну гьунар бу­сса  оьрчIру ва душру. Конкурсрал гьурттучитуран кьимат бишлашисса жюрилуву бия опыт бусса, лавайсса даражалул экспертътал. Буниялагу захIматну бия вайксса гьунар бусса оьрчIава язими личIи буван. Дазу-зума дакъа ххари хьура ва пахрулий бура конкурсрай цалчинсса кIану бувгьуну, Гран-При ларсъсса  Лаващиял райондалиясса «Авадан» тIисса къавтIаврил ансамбльданул коллективрая. Фестивальданий ххув хьуминнавух утти ва коллективгу гьуртту хьунтIиссар март зурул 9-19-нний Саоьдуллал Аьрабус­ттаннай хьунтIисса  фестивальданий. Хъунмасса умуд бур гьашину гъинттул ягу ссуттихуннай дантIисса  Folk Vision конкурсрай Ккуллал, Лакрал районнал коллективругу гьуртту хьунссар тIисса. Гьашинусса шиналсса конкурсрай гьуртту хьун бюхъайссар 6 шинал оьрмулувусса оьрчIая байбивхьуну, 29 шинайн бияннинсса оьрчIру. Мукунма ва конкурсрай гьуртту хьун бюхъайссар халкьуннал творчествалул гьунарду бусса личIи-личIисса оьрмулул инсантал. Конкурсрай ххув хьуми гьуртту хьунтIиссар Италиянаву дантIисса халкьуннал культуралул ва искусствалул фестивальданийгу.

ХIадур бувссар
Имара Саидовал