Каялувчитурал конкурсрал финалистуравух бур дагъусттанлувталгу

Ухссавнил-Ккавкказуллал федерал округрай январь зурул 27-нний хIасиллу дунни 2018-2019 шиннардил «Лидеры России» тIисса каялувчитал язи бугьлагьисса конкурсрал дачIифиналданул.

Дагъусттанная ва конкурсрал  дачIифиналданувун бувххун бур:

Буржалиев Арсен Фажрудиннул арс, Бучаева Зумруд Камиллул душ, ХIусайнов Абзагьир АьвдурахIиннул арс, Кьадиев ХIажи Абакардул арс, Муртаев Бадави Муртал арс, Фадеев Алексей Владимирдул арс.

СКФО-лул 7 региондалия финалданийн оьвкуну увкIун ур 29 гьурттучи. Миннава 11 ур Ставропольский крайрая, 6 –  Дагъус­ттанная, Аланиянал республикалия ур 4, Къабардин-Балкьарнал ва Къарачай-Чаргаснал республикалия ур шан-шама гьурттучи, Чачаннал ва Ингушнал республикалия –  ца-ца гьурттучи.

«Россия – страна возможнос­тей» АНО-лул директор, конкурсрал каялувчи Алексей Комиссаровлул бувсунни лахъсса баллу лавсъсса, финалданувун къабагьсса гьурттучиталгу сияхIрайн лавсшиву. Агана финалданийн увксса гьурттучинал «Сердце лидера» тIисса задание биттур къадарчан, мунахлу финалданувун уцинтIиссар лахъсса баллу лавсъсса гьурттучи.

2019 шинал январь, февраль зурдардий циняв регионнай дантIиссар дачIифиналданул хIасиллу. Центральный Федерал округрай чIявусса аьрзри бушиврийн бувну ккаккан дурну дур кIира полуфинал дуван.

Конкурсрал финал  хьун­тIиссар март зурул 13-17-нний Сочи шагьрулий.

«Лидеры России» каялувчитал язи бугьлагьисса конкурс хъанахъиссар «Россия – страна возможностей» АНО-рал  ца яла хьхьичIунмур проект.

ДакIнийн бутанну, «Россия – страна возможностей» АНО сакин дуршиву 2018 шинал май зурул 22-нний, Аьрасатнал Федерациялул Президент Владимир Путиннул бувсса хIукмулийн бувну. Ва идаралул хьхьичIунми мурадруну хъанай бур итххявхсса, гьунар бусса инсантуран ххуллу тIитIаву.