Дагъусттаннал язими кIанттурдайнсса виртуал аьрххирду

Руслан ХIажиев

Ларгсса шинал Дагъусттаннал Культуралул ирс буруччаврил агентствалул ва мунил каялувшиндарай зузисса Архитектуралул, культуралул ва тарихрал гьайкаллу дуруччаврил центрданул дунни грантирттал конкурсрал хIасиллу.

Конкурсравух гьур­тту хьуссар таксса инсантал ва жяматийсса организацияртту. Му конкурсрал хIакъиравусса ихтилат хьунни Архитектуралул, культуралул ва тарихрал гьайкаллу дуруччаврил центрданул директор Руслан ХIажиевлущал (ва Хъунайннал шяравасса жула ла­кку оьрчIри).


«Цинявннуву кIицI лаган ччива ХIасанхIусайн Шавлукьовлул проект»

— Конкурсрайн тIайла дурксса циняв давурттава язи дургьуссар яла агьамми, хIакьинусса кьини яла актуалнайминнун ккаллими, конкурсрал тIалавшиннардацIун даркьуми. Конкурсрал циняв давурттаву кIицI лаган ччива Гъумук ялапар хъанахъи­сса ХIасанхIусайн Шавлукьовлул проект, мунил инновационшивугу хIисавравун ларсун. ХIасанхIусайннул сакин бувну бур культуралул ирсирал ацIра объектрайнсса виртуал аьрххирду – турду. Миннувух бур машгьурссагу, чIявучин къакIулссагу: Дарбант шагьрулийсса Аьрасатнал хьхьичIавасса мизитирттава цаннин ккаллийсса VII аьсрулул Жумяъ-Мизит, Гъумуксса VIII аьсрулул Жумяъ-Мизит, Шамиллул райондалийсса V-VI аьсрурдал Датуннал ахIрам, Ахттиял шяравусса ХIХ аьсрулул къала ва мукунма цаймигу.

Дагъусттаннал ляличIисса гьайкаллу ххал дуван бюхъан­тIиссар Google Карталул плат­формалийхчIинсса виртуал турдайн бувну, мукунна Да­гъусттаннал культуралул ирс буруччаврил Агентствалул сайтрай «3 D тур» бутIуй:

http://www.lakia3d.ru/virtual tours/dagnasledie/index.html.

ЧIалачIи дуллалимунил даража муксса лавайсса бурхха, инсан цува ми кIанттурдай ушиврийн вих хьун уллалисса, — буслай ур Руслан.

Цала ХIасанхIусайн Шавлукьовлул бусаврийн бувну, яла архми объектру диркIун дур Ахттавсса Жумяъ-Мизит ва Ах­ттиял къала,  биян яла захIматми тIурча – КахIибуллал ва Гоордал чIалъаьрду.

— Дурсса планнайн бувну ва ккаккан дурсса чIумуя ти-шинмай къавхьуну дуван бювхъунни учин бюхъанссар аьркинсса давуртту. Проектрал хьхьичIсса мурадру щаллу хьунни. Проект щаллу дуллалисса чIумул дянив грантран лайкь хьуманал лавсун бур 3000 кадр, хьуну бур 15 аьрххи-ххуллу, дар­тIун дур 10 виртуал тур. Му хъинну хъуннасса даврил лагрур ва лайкьсса даражари, — ххи буллай ур Руслан ХIажиев.