ЦIусса шин Ваччав

Духмур шин тIайла дуклакисса, цIусса шин хьунадакьлакьисса байран хьунни декабрь зурул 28-нний Ваччав, шяраваллил майданнив. Ганиннин даруну диркIсса дуниялгу, гай кьинирдай, кIи дуркIшиву буслай, бувна марххала.

ХIажимурад ХIусайнов
Ахттая махъ ссят ца хьу­сса чIумал Дякъил Ттаттагу, ссай­гъатирттал дарвагращал ва Марххала-Душнищал, культуралул зузалтгу бувкIуна майданнив. Шикку сахIналул хьхьичI бацIан бувну бия исвагьий елка. «Ча дурк­ра, цIусса шин?» тIий, балай-гьалайрдайну тяхъашиву дуруна.

Шамил Рамазанов

Дякъил Ттаттал ва Марххала-Душнил сахIналия барча бувна райондалул жямат цIусса шинащал, барчаллагь куна жуяра лаглагимур шинахь. Райондалул жямат, тяхъашиврийн бавтIми барча бувна райондалул бакIчи Рамазанов Шамиллул ва ванал хъиривчу Давдиев Анатолийл.

Дякъил Ттаттал бавчIуна ссай­­гъатру оьрчIайх. Райондалул культуралул зузалтрал кка­ккан дурна хъинну ххуйсса концерт. Тяхъашиву лахъи ларгуна ахттакьуннин.
Укуннасса тяхъашивуртту хьунни райондалул 14-рагу шяраву.