Барча буллай буру

Пирузилул цIай бусса

Пирузилул цIай бусса,
Муданма чанна лавхъсса,
Ласкъатлуву лавхъ чирахъ,
Барча ина був кьини.

ПIартIалухату бивзун,
Ласкъатлувун лагайхту,
Оьрму лавгмунил кунма,
Ласкъатта бурувччуна.

 

Бигьа бакъахьунссия
Шяравату бувкI душнин
Шагьрулул низамирай
Оьрму бутлай байбишин.

Шинну цими дунугу,
Циксса дард ккаккарчагу,
ДакIниву чирахъ лавхъсса
Жул ххирасса Фирузай!

Арсваврал ххира буллай,
Арснал хъаннил хъин битлай,
Оьрмулия ххарину
Ттуршра шинай битаннав.

Ина ххирасса вил уссурвал, ссурвал, миннал оьрчIру.
ш. ГьунчIукьатIи


Курбанов

Карашрал шяравату­сса Оьма­рил арс Кьурбанов ЯхIъянан декабрь зурул 25-нний хьуссар оьрмулул 60 шин. Му хъуннасса юбилейгу барча дуллай, чIа тIий буру чIярусса цIуллусса шинну, цIу-цIусса ххуй-хъиншивуртту.

ТачIаввагу чан къахьуннав бюхттулнийсса Карашрал шяраву ЯхIъянал бюхттулсса чIу!

Дустал, гьалмахтал