Барча зул ЦIусса шин!

ХIурмат бусса лакрал жямат, барча зул ЦIусса шин! Аьдатравун багьсса куццуй гьашинугу зу барча бан махъ буллай буру бусравсса, сий дусса миллатрал вакилтурахьхьун.

Юсуп МахIаммадов, Лак­рал райондалул бакIчи:
2018-ку шинал Лакрал райондалий цинярдагу арардаву ххуй чулийннайсса дахханашивуртту хьунни. Шинал лажиндарай хъунна­сса къулагъасралун лавсун бу­ссия агьалинал ахIвал-хIал ххуй баврил масъала. Ларгсса шинал ххишалану дучIан дарду шяраваллил хозяйствалул бакIлахъия. ПаччахIлугърал кабакьу буллай бур шяраваллил хозяйствалуха зузиминнацIун. Му мурадрай, ларгсса шинал итадаркьунни 28300 азарда къуруш. Му ба­къассагу, жагьилсса кулпатирттан къатри дан кумагран итадаркьунни 3743 азарда къуруш. Жула арцух къутаннайсса лухччинийн щин дуцарду ца километралийх арх дур­ккун, мукунна 1,5 километралийх­сса арх дакьин дарду. Щардал къутандалий дурну къуртал шавай дур ттуршва ттизай оьлинсса фермалул къат­ри ва 300 лухIи гъаттара ккамала бан­сса кIанттурду, Ккурклив – кьа­ссав буллансса цех. Ми бакъассагу, Ххюлуссуннал ва Кьубиял шяраваллаву барду ФАП-ру.

Ялагу, нава рязисса иш хьунни ларгсса шинал Дагъусттаннал БакIчи В.Васильевлул сипталий республикалий зузи дурсса «100 школа» проектравун кIива жула школа – Хьурттал ва Щардал, бутан бюхъаву. Вай школартту бакьин бувну къуртал шавай бур. Мадарасса давуртту дарду Гъумучиял цIусса школалул къатри къуртал дан. ЦIусса шинал ва зузи бан­сса пикри буссар. ОьрчIру биялсса бакъашиврийн бувну, школалул къатри дацIан давай лирчIунни, амма жуща жуламур бацIан бан бювхъунни. Мукунма жу хIарачат барду цIусса шинал къуртал бувну зузи бансса республикалул объектирдавун 2003-ку шиная шихунмай буллалисса райондалул азархана бутан.
Хъуннасса къулагъас дуллай буру, райондалул дакъассагу, щалагу Лакку билаятрал лажинну хъанахъисса Гъази-Гъумучиял диц-куц, чIалачIин ххуй дан. Му мурад­рай, бакьин барду ххуллурду, барду Жагьилтурал парк.
Диялсса давуртту дарду машиналул ххуллурду бан ва бакьин бан. Бакьин барду Лахъиривсса, ЧIаравсса, КIундивсса ххуллурду, ГьунчIукьатIрал, Гъумучиял, Кумиял ламурду. Вай гьантрай булувкьуну зий буссар Карашавсса ххуллу буллай. Ккуллал райондалийн нанисса ххуллул мукьра километралул манзилданийх асфальт бакьарду. Бакьин буллай байбивхьу­ссар Ххюлусмавсса ва Буршайн­сса ххуллугу. Хъуннасса ххаришиву хIисаврай, бусан ччива чIярусса шиннардий навагу, Республикалул «Автодорданул» каялувчиталгу хъирив бизлай бивкIсса буруккин­ хъунмасса Щардал, ШавкIуллал ва Гъумучиял шяраваллавун ламурду баврил масъала дузрайн буккан бан бакIцIуцIаву дуршиву Республикалул БакIчи В.Васильевлул.
ДакI ххари хъанай дур райондалул агьали цала-цала шяраваллу ххуй дан, цIу дуккан дан чялиш бувккун бушиврия. Масала, Щардал шяраваллил бакIчинал сипталий шяраву бунни стадион. ЧIарттал шяраву спортзал бан гьану бивзунни.
Ялагу, 2018-ку шинал райондалий бувссар инсантал ялапар хъанансса 28 къатта. Райондалул администрациялул хьхьичI ххуттайн лавсъсса масъаларттавасса ца бур налогру ратIаврил масъала. Му чулуха жу ккаккан дурссаннуяр ххишалану щаллу дарду план. Мукунма захIматрал икьраллу къачирчуну зузисса ва налогру къадуллалисса 147 инсан кIул увну, икьраллу чичин бувссар. ЦIусса шиналгу вай масъаларттах къулагъас дикIантIиссар.
Ялун дуркIсса шин жула жяматирттан барачатсса, буллугъсса хьуннав! Лакку билаятрал каши-кьудрат ххи хьуннав, цIа-кьини бюхттул хьуннав!


МахIаммадхIажи Айдиев, ЦIуссалакрал райондалул бакIчи:

2018-ку шин, хьунадаркьу­сса захIматшивурттах къабурувгун, аьмну оьккисса къархьунни. Райондалул социал-экономикалул даража гьаз баврил ккаккиярттайн бувну, 2017-ку шинал Дагъусттаннал «предгорный» дарардаву жу лайкь бувссия цалчинсса кIану. Муних­сса диплом ва райондалул бюджет­равун дичинсса мукьва миллиондалийн дирсса арцу жун дуллунни ларгсса шинал ахирданий.
2018-ку шинал, урчIва зурул хIасиллайн бувну, налогру дулаврил чулуха жул райондалул кIилчинсса кIану бувгьунни. Шинал ахирданийнин тIурча, цинярдагу налогру дулаврил план жу 125%-рал бартдигьарду. ЦIуссалакрал шяраву 1,8 километралул лахъишиврий асфальт бавкьусса ххуллу барду. ЦIуссамехелтIиял шяраву агьали щинал дузал бансса къуви ду­ккарду.

КIулсса куццуй, райондалий яла цIурувкьюмур масъала бур бизан баврил масъала. Вай махъсса шанна шинал лажиндарай дахьра утти итадаркьунни ЦIуминалийсса Аьхъардал, ЦIуссачIурттащиял, Шушиннал, ДучIиннал, Гьамиящиял шяраваллаву канализация зузи дансса арцу. Вайми шяраваллавугу гьашину зунссару му ма­съалалуха.
Ларгсса шин мукунна дакIний лирчIунни райондалун мюнпатсса, ххари-ххуйсса аьрххирдайну. Январь зуруй райондалул делегация лавгссияв Костромаллал областьрал Буйский райондалийн уссур­валну ва хIала-гьурттуну зунсса икьрал чичин. Ца нюжмар дарду жу тих, бивру Кострома шагьрулийсса Дагъусттаннал Центрданийнгу. Ва аьрххилун багьана хьуна муниннин хьхьичI ЦIуссалакрал райондалийн Костромаллал областьрал губернатор учIаву. Ва увкIун уссия Дагъусттаннал ва Чачаннал дазуй къуллугъ буллалисса Костромаллал областьрал УВД-лул зузалтрачIан иян.
Сентябрь зуруй ЦIуссалакрал район боевиктурацIа мурахас дурсса кьинилул байрандалий гьуртту хьун тайннал делегациягу бувкIуна.

Ларгсса шин ттуннагу, жула жяматрангу ххарину, тIааьнну дакIний лирчIунни райондалул школарттал дуклаки оьрчIал личIи-личIисса республикалул конкурсирттай, Да­гъусттаннал, Аьрасатнал ва Дунияллул чемпионатир­ттай ларсъсса ххувшавурттайну. Утти­ния тихуннайгу вайннал райондалул цIа-кьини бюхттул дуллан­ссар тIисса умуд бур.
ЦIусса шин барачатсса, буллугъсса хьуннав тIий ура жула райондалул жяматран. Гьарица инсан цала-цала мурадирайн ивну рахIат укканнав, дуллалимур дюхъаннав. Ялун нанимур ххарисса хьуннав!

Шамил Рамазанов, Ккуллал райондалул бакIчи:
На Ккуллал райондалул бакI­чинал къуллугърай ура 2018-ку шинал март зуруя шихунай. БакIрайва кIива-шанма барз хьуна шяраваллал бакIчитуращал архIал райондалул агьалинащал, идарарттай зузиминнащал хьунаакьлай, вайннал дакIниймуних вичIи дихьлай. Мува мутталий на кIул хъанай усси­яв райондалул зкономикалул ахIвал-хIалданущал. ТIайлар, му цIа дан­сса бакъая. Мунияр махъ райондалул ишру щаллу баву нижатрай на хьунаавкьура чIявуми министртуращал. Бювхъунни Ккуллал райондалийсса кIива школа – Хъусращиял ва Ккуллал 1-мур, Да­гъусттаннал школарду бакьин буллалисса «100 школа» программалийн бутан. Бювхъунни мукунма Вихьуллал шяраву цIуну буллали­сса школа-интернат 2019-ку шинал лирчIми давуртту дуван планналувун бутан. Ларгсса шинал шийсса иш-тагьарданущал кIул хьун райондалийн бувкIунни ДР-лул аьрщарал ва хъуслил арардал министр Екатерина Толстикова, цIуллу-сагъшиву дуруччаврил министр Жамалуттин ХIажиибрагьимов, транспортрал ва ххуллул хозяйствалул министр Ширухан ХIажимурадов, шяраваллил хозяйствалул министр Аьвдулмуслим Аьвдулмуслимов.
Ттуллагу ларгсса шин хъун­мурчIин райондалул иш-тагьар кIул дуллай ларгунни. Дуллансса давуртту чIярусса дур райондалул экономика хъит учин даншиврул. Райондалул агьалинащал цачIу ми дузрайн дуккан дан хьунссар тIисса умуд бур.
ЦIусса шин Ккуллал райондалул жяматран, цинявппагу лакрал жяматран, дагъусттанлувтуран, щалагу Аьрасатнал агьалинан даркьу­сса, барачатсса хьуннав!

Сулайман Маммаев, Да­гъусттаннал медициналул университетрал ректор, медициналул элмурдал доктор, профессор:

Аьрасатнал Президент Владимир Путиннул баян бувссия 2018-ку шин доброволецнал-волонтернал шинну. МуницIун бавхIусса ишир­ттал чулуха ларгсса шин жул вузран даркьусса хьунни. Жул студентътурал ххуй-ххуйсса ккаккияртту ва хьхьичIуннайшивуртту чIалачIи дунни личIи-личIисса конкурсирттай ва жяматийсса давурттаву. «Доброволец России-2018» тIисса Аьра­сатнаву ца яла хъуннамур ва сий думур конкурсрай «Ххассал бува оьрму» тIисса проектрал номинациялий ххув хьуну, цалчинсса даражалул диплом лавсунни жул студент душ Диана Султановал. Цамагу жул студент, педиатриялул факультетрай дуклакисса, МахIаммад МахIаммадаьлиев, жагьилтурал дянив жяматийсса давуртту чялишну дачин дурну ивкIун тIий, Аьра­сатнал хьхьичIунсса 10 студентнал сияхIравун агьунни. Мукунма дакI ххари дансса иш хьунни жул университетрачIасса медициналул колледжрал студент душ, жула ла­кку душ, Жамиля Казимовал «Абилимпикс» тIисса социал проектрай кIилчинсса кIану бугьаву. Ларгсса шин ялагу дакIний лирчIунни жул вузраву спортрал майдан ва футболданий буккайсса мини-поле тIитIаврийну. Му бакъассагу, ххуй­сса ремонтгу дурну, тIитIарду цайми билаятирттаясса студентътуран­сса общежитие, шинал ахирданий тIитIарду студентътурансса столовая. Ларгсса шинал жуща бювхъунни цIу дуккан дурну зузи дан чIярусса шиннардий, 1985-ку шиная шихуннай, ларкьуну диркIсса «Хрусталик» тIисса жула университетрал вокалданул ва инструментирттал ансамбль. Ансамбльдануву гьуртту хъанай буссар жула лакку оьрчIругу. Гьунар бусса, итххявхсса оьрчIру бур. КIицI лагавияв ххуйну балайгу учайсса, дачIугу рищайсса Тажу­ттин Аьлишаев. ХIасил, на рязину ура жучIава дуклакиминная.
ЦIусса шинал цинявннан чIа учин ччива цIуллусса лахъисса оьр­му, талихI-тирхханну. Дагъусттаннай барачат ликканнав. Лакку билаятрай аргъ дизаннав.

Бадруттин МахIаммадов, информациялул министрнал цалчинма хъиривчу:

Ларгсса шин дакIний лир­чIунни республикалийн цIусса команда дучIаврийну, муницIун бавхIуну, халкьуннал пикрирду ва хьул-умудру баххана шаврийну. Халкьуннан асар хъанан бивкIунни законну зий душиву, агьалинаща, цаламур пикри-мурадру буслай, властьращал хIала-гьурттуну зун хьунтIишиву. Мадарасса хьхьичIуннайшивуртту хьунни информациялул технологиярттал чулуха. ЧIярусса паччахIлугърал хIаллихшиннарду электрон журалийн дучIаврийну агьалинан чIалансса къулайшиву хьунни. Утти инсантураща аьркинсса хIаллихшиннарду, шаппату кьатIув къабувккун, щаллу дан бюхълай бур. Вагу жула оьрмулул даража гьаз шаврил ца лишанни.

Республикалун хъунна­сса агьамшиву дусса, тарихраву личIансса ишну хьунни Дагъусттаннал БакIчи В.Васильевлул сипталий хьусса «Ттул Дагъусттан» тIисса кадрардал конкурс. Ванил чIалачIи бунни цума-цагу инсаннаща, цала бюхъу-бажарданун лавхьхьуну, лайкьсса кIану бугьан бюхъантIишиву.
ДакIний личIансса цаймигу личIи-личIисса мероприятияртту хьунни ларгсса шинал Да­гъусттаннай. Миннувасса цагу хъанай дур «РИФ.Кавказ.2018» интернет форум. Ва форумрай гьур­тту хьун Дагъусттаннайн бувкIунни чIявусса хъамал, хъунисса интернет-компанияртту. Жула республикалий зузи даву мурадрай шикку ххал диргьунни региондалий хьхьичIунсса практика. Шиккува жу гьаз барду «Аькьил­сса шагьру» тIисса федерал проектрал масъалагу. Му щаллу дуллантIиссар «аькьил­сса» шагьруну язи бувгьу­сса Дарбантлив.
ЦIусса шинал чIа тIий ура цинявннан ялун бучIанмунийнсса вихшала, жула бияла хъунма­сса бушиврийсса мукIрушинна. Гьарца инсаннал хъинмунийн­сса, ххуймунийн­сса дайдихьу цаятура дан аьркин­ссар. Низамгу, марцIшивугу, ххуйшивугу жущара жула карунних дан хьунтIиссар.

Шалласу Шалласуев, ДР-лул паччахIлугърал къуллугърал лайкь хьусса зузала:

Ларгсса шин, ттухьва цIу­ххирча, жула агьалинацIун, хаснува лакрацIун, даркьусса хьунни. ЧIярусса дахханашивуртту хьунни ва хъанай дур шаннагу лакрал райондалий. ЛичIи-личIисса, ххуй чулийннайсса, дахханашивур­тту хъанай дур Да­гъусттаннайгу. Дуллалисса давуртту агьалинан мюнпатну, миннал дакIнийсса пикрирду лалавсун дуллай чIалай бур республикалул бакI дургьуми. Ттула оьр­мулувугу, ттула кулпат­равугу даркьусса шин дия.
Шинну оьккисса къади­кIай­ссар. Жува аьркинссару Аллагьу Тааьланайнгу лабивзун, итабавкьусса кьисматрайнгу, цIуллушиврийнгу щукрулий бавцIуну, гьарца КIанал буллу­сса гьантлун кьимат бишлан.
ЦIусса 2019 шинал лакрал миллатрайн ликканнав ххисса барачат. Духкъалаганнав миллат­раву буттал кIанттухссагу, ни­ттил мазрахссагу ччаву. Щалагу дунияллийх кIама бивщусса лак­раву Лакку кIану хъамабивтсса цучIав къахьуннав. Къа­ххяхханнав урттун лакрал щархъавунсса ххуллурду. Ци дуссар жула лакку тIабиаьтрачIан дучIайсса: жюр-жюр тIисса марцI арцул щаращив, тIутIал бувгьусса бизантту, ивзрав-урав, ссалам-аьлайк тIий, ккурчIа-чIирах щябивкIсса къужри. ЦIуллушиву дулуннав Ла­кку кIану буручлачиминнахьхьун. КIай бакъахьурча, буттал улчагу, ла­кку мазгу, лакрал аьдатругу духларгун гьантIиссар. Амма на мукIруну ура лакку мазгу, Лакку билаятгу цIунилва-цIунил уттава букканшиврийн.
Сант ишла дурну, барчаллагь учин ччай ура миллатрал кказит­рай, радиолий, телевидениялий, театрдануву, лакку маз, лакку культура дуручлай, захIмат бихьлахьиминнахь. Маз миллатрал дагьанир, багьа бищун къашай­сса ххазинар.
Бюхъаннав жула улча. Бюхълай личIаннав жува.

Гульшан Хасаева, Мариян Илиясовал цIанийсса «Дараччи» ихIсандалул фондрал каялувчи:

Аьмну хIисав дарча, ларгсса шин ттул оьрмулуву чIярусса да­хханашивуртту хьусса шинну хьунни. Мигу хъунмурчIин «Дараччи» клубрал давурттацIун дархIусса дия. Жун, клубравусса цинявппагу хъаннин, жула Марияннул даву дяличIан къариртун, зун багьлай бия.На барчаллагьрай бура вайннайн, цинярдагу мероприятияр­ттай гьуртту хъанай, чIарав бацIлай бивкIун тIий. ЧIявусса лак: «Жу зул чIарав буссару, аьркинсса чIумал кумаг бан хIадурссару», — тIий бия. Мунийнугу чIалай бия жула мазгу, магьирлугъгу, аьдат-эбадатругу дуруччаву мурадрай «Дараччи» клуб­рал ттинин дуллай бивкIсса даврил кьадру-кьимат бушиву.
Утти жунма лахьлан багьлай бур Мариян бакъа зун ва мунил дайдихьу дурсса ххаллилсса давур­тту гихуннайгу лайкьну дачин дан.
ЦIусса шин даркьусса, тIайл­абацIусса хьуннав тIий бура жула «Дараччилун», цинявппагу ла­к­ран. Ххи хьуннав тIий бура жула дакIурдиву миллатгу, мазгу буруччинсса гъира. Кабакьиннав лакрацIун. Агьалинал цIаний зузиминнал каши-кьудрат ххи хьуннав. Лакку билаятрал аргъ дизаннав!

Запир ЛухIуев, хирург, медициналул элмурдал кандидат, ПаччахIлугърал премиялул лауреат.

2018 шин ттун тIайлабацIу бу­сса дия. Ссуттихунай нава заллу­сса медициналул центр тIитIин сукку хьуну, чIирисса чIумул дянив му даву дузрайн дуккан дан бювхъунни.
ДакIний личIансса хьунни шин дазул кьатIувсса аьрххирдайнугу. Ттула даврицIун бавхIуну, на лавгра Испаннавун, Валенсия шагьрулийн. КIул хьура тийхсса онкологиялул институтрал директорнащал. Та Испаннаву хьхьичIунсса онкологиялул центрданун ккаллисса институт бия. КIицI лаган, медицина Испаннаву бюхттулсса даражалий дур. Онкологиялул азар хъин даврил чулухагу хIакьину тай хъинну хьхьичIунну бур.
ХIасил, ттула центр хьхьи­чIунмай бан, цайминнахгу уруглай, лахьлай ура. ХIатта цIанакулгу жул центр цинярда СанПи тIа­лавшиннардан лайкьсса бу­ссар. ЖучIан бувкIминнан циняр шартI­ру дузалну дуссар. Ва ттула даврицIун бавхIумур.
Ялагу, шин ттун дакIний лир­чIунни жула республикалий хьу­сса дахханашивурттайну. КъакIулли ми дахханашивурттал жула халкьуннал оьрму бигьа-рахIат бан­ссарив. Ттунма ччива инсантурал хъунисса харжру, пенсияртту, пособияртту ласлай, гьарца инсанначIа цала цIуллу-сагъшиврул ялув санаториярттайн, бигьалагай­сса кIанттурдайн гьан каши дуну.
Ччива, кьатIаллил билаятир­ттай кунма, жучIавагу хIукуматрал чIиримур ва дянивмур бизнесрацIун кабакьу буллай. Франциянаву цала бизнес дачин дан ччисса инсаннахьхьун 1,5%-рай кредит дуллай бур, Швейцариянаву – 1%-яргума чанну. ЖучIава Сбербанкрал кредит дуллай бур чанма-чанну 16%-рай.
ЦIусса шинал, хIакин хIисав­рай, жула халкьуннан хьхьичIра-хьхьичI цIуллушиву чIа учин ччива. Жула, Дагъусттаннал, халкь цала цIуллу-сагъшиврул хъирив бизан анавар къабуккайсса бур. ЧIумуй хъирив буккияра, цумурцагу азар ччяни хъирив бувкссаксса бигьассар хъин дан. Ялагу ттун ччива жула халкь, аьрщив урттун ххяххан къариртун, хъу-лухччинуха зий. ЦIусса шинал чIа тIий ура дакьаву, барачат, хъиншивуртту-ххаришивуртту, кувннал кувннащалсса хIала-гьурттушиву!

Жавраил Хачилаев, жяма­тий­сса ишккакку:

Ва жуятура ларгсса шин ттун хьхьичIра-хьхьичI дакIний лирчIунни Дагъусттаннай цIусса бакIчи итаврийну ва му региондалий низам дихьлай айишаврийну.
Даххана хъанан диркIунни шагьрулул чIалачIин. Уттинин кунна, мачIру къадирзун, ганзсса къат асфальтралгу даркьуну, цила багьайкун бакьин бувсса ххуллурдайну чIалансса бигьашиву хьунни машинарттай заназиминнан. Халкьуннавун аваза бувтсса, бюджетрал арцурду дацаврийн щак тIий, республикалул хъунисса къуллугъчитал бувгьусса ишругу хьунни.
ТачIав хъамакъабитан­сса тIааьнсса асардайну дакIний лив­чIунни ттула дустуращал ПпабакIу-Зунттуйн лахъаву. ЧIур­ттащиял, Ххюлуссуннал, Буршиял шяраваллавун нани ххуллийра хьхьичI дацIантIиссар Лакку билаятрал караматсса тIабиаьтрал сурат: гьайбат дусса зунттурду, муруллив, ххяллу, Гъази-Гъумучиял Хъуннеххавух хIала духлахисса гьалаксса чIара нехру.

Зунттул ухнилу хьхьу рутлати­сса чIумал, ПпабакIуй тамаша буллай, на шананвагу къаивкIра. МицI бувкIсса ПпабакIу лагмасса зунттаву ляличIинува бюхттулсса ва ццах бутлатисса бия.
ПпабакIу-Зунттуйнсса цалчинсса аьрххи ттун тачIав хъама­къабитанссар. Зунттуйн лахъангу бигьасса иш бакъая. Ттущала архIал вихшала дишин бучIисса дустал бушиврий рязину ивкIра.
ЦIусса шинал цинявппагу «Илчи» кказитрал зузалтран ва бу­ккултран чIа тIий ура цIуллу-цIакьсса оьрму, талихI-тирхханнурду, ужа­гъирттай барачат.

АьвдурахIман Ма­хIам­мадов, Дагъусттаннал Пенсионертурал союзрал председатель. «Дагъусттаннал пенсионер» кказитрал хъунама редактор.

Инсаннал оьрмулуву тачIав кIира шин цанниха ца лархьхьу­сса къадикIай. Шинал лажиндарай инсаннал ялун ххарисса ишругу, пашмансса асардугу бияй. Ттулгу ххариссагу, пашманссагу ишру хьунни.
Цалчинна цалчин шин дакIний лирчIунни Дагъусттаннай хьусса дахханашивурттайну. Ялун увкIсса республикалул хъунаманал кка­ккан бунни жува тIайлану зий-занай къабивкIшиву, хIукуматрал арцурду дацлай, хIарамру буллай бивкIшиву, куннай кув аьтIий къабивкIшиву. Ттула кулпатраву ларгсса шинал хъуннасса ххаришиву хьунни чIивима арснан арс аву. Оьккину бакъар кказитралмур ишгу. Ухссавнил Ккавкказнаву яла хъуннамур тираж дусса кказит бур жул.
Уттигъанну жул редакциялийн оьвтIий ия чIярусса шиннардий Дагъусттаннал каялувчину ивкIсса МахIаммадаьли МахIаммадов, «ТтучIан кказит лавсун къабувкIуннихха», — тIий. Жула кказит кьиматрай бушивриягу жун ххаришиву дур.
ЦIусса шин жула халкьуннан ларгмурнияр тIайлабацIусса хьуннав тIий ура. Гьарца инсан цала дакIнийсса мурадрайн ияннав. Цала дуллалимур марцIну, дакIнийхтуну бартдигьинсса кьуд­рат дулуннав!

София Разуева, Дагъусттаннал паччахIлугърал филармониялул хъунаманал хъиривчу:

Ва жуятура нанисса шин ттунна оьрмулувугу, давривугу даркьу­сса ххуйсса шин хьунни. ЧIявусса артисталгу гьуртту хьуну, бюх­ттулсса даражалий тIайла дуккарду дунияллул халкьуннал дянив­сса «Порт-Петровскаллал ассамблеяртту» тIисса фестиваль. ДакIний личIансса иш хьунни Дагъусттаннал цIусса хъунама итаву. Рязину бура мукунма жула министр Зарема Буттаева къуллугърай цIакь баврийгу. Гьарца кIанай хъунама цукунсса урив, мунайн чIявусса зат­ру хъар шай. Жул министр хасъсса кIулшивуртту ларсъсса, лавайсса даражалул пишакар бур, жу дуллалимунин лайкьсса кьимат бищун кIулсса. Мукунсса чIумал даврих­сса гъира-гьавас хъиннува ххишаласса бикIайссар.
ЦIусса шинал ттун хьхьичIра-хьхьичI дунияллий дакьаву ччива. Мюрщими цIуллу-цIакьну хъуни хъанай, жагьилминнан циняв­ппа ххуллурду тIивтIуну, хъуними оьрчIал ххари буллай ччива.

Тамара Закарьяева, «Да­гъусттан» ГТРК-лул лакрал редакциялул хъунмур:

Шин ттунна къаххуйсса хьунни учин къабюхъанссар, так ноябрь зуруйн дияннинсса чIун хIисавравун ларсун. Ттуща бювхъунни цlана Дагъусттаннай хъинну анавар­сса бущилий хьхьичlуннай нанисса туризмалувух хlала буххан. Аьрасатнал Паччахlлугърал программалийн бувну, гиднал сертификат ласав ва му багьандарансса дакъашивугу лажин кlялану ккаккан дан бювхъунни. Дагъусттаннайсса цинявппагу караматсса тlабиаьтрал гьайкаллачlан туристал бувцуну гьан бювхъунни гид хlисаврай.
Амма, къув-аьс ва цlупар ссавруннай хар-хавар бакъа личай­сса кунна, ноябрь зурул ахирданий ттул ссил кlия жагьилсса арс аьпа­лухьхьун лавгунни. Аллагьнал дуллусса дард-хажалат дурукъар­ччуну чарагу бакъархха… Ссавурданий му кьурчlишивугу кьюлтl учин багьунни.
Жулва учайссар гъарал хъирив баргъгу личайссар куну. Вана кьурчlишиврия мукьах, сайки барз лях лагайхту, ттул творчествалул оьрмулуву ххарисса иш хьунни. Шанна шинай хlадур дуллай бу­ссияв на оьрчlнияцlава ттунма ххирасса «Дуссуххаллил» цlа дирз­сса проект. Проектрая бусларча, чlун хъунна­сса аьркинни, амма умуд бур му кка­кканссар цинявн­нан «Ттурчlайнна» телеканалданий тIисса.
Ларгсса шинал хьусса дакlний личlансса иширттая гъалгъа тlун бивкlнавхьур, ца зат ялагу укъавкуну бацlан къахьунссар. Хъинну ххариссара гьашину цlунилгу лакрал культуралул хъуннасса хъар цайнна ласлай бивкlсса, навагу чlярусса шиннардий гьурттушинна дуллай бивкlсса  «Дараччи» клуб зий байбишаврия. Кутlасса чlумул мутталий дурссагу чансса дакъар, хъиннура чlярусса дулланссагу давур­тту ккаккан дунни Гульшан Хасаевал каялувшиндаралу му клубрал. Тlайлабацlу баннав.
Ахирданийгу барча дан ччай бура цинявппагу лакрахь Цlусса шин! Чlярусса хъиншивуртту хьуннав ялун нанисса шинаву. Буру­ккинтту, кьурчlишивуртту личlаннав духмур шинавура. Лак­рай кьини дацlаннав!

Сиражуттин Къардашов, «Стройкомплекс» ООО-лул генеральный директор, ш. Кисловодск:

Ларгсса шинал ттунма яла дакIний личIанмур иш хьунни жула билаятрай хьусса футболданул дунияллул чемпионат. Ва хьунни жула билаятралгу, щалагу дунияллулгу азарахъул инсантурансса унгу-унгусса байран. Ттулгу талихI хьунни тамашачи хIисаврай чемпионатрай гьуртту хьун. Асар хъанай бия тамашачитуралгу, тIуркIу тIутIиминналгу гьавас. Ва бия мяйжаннугу дакIний личIансса яргсса тарих.
ЦIусса шинал ттула ватанлув­туран чIа тIий ура цIакьсса цIу­­л­лушиву, ххаришивуртту, хъин­бала-хъиншивуртту. Дуниял паракьатну личIаннав!

Илияс Шапилов, республикалул клиникалул азарханалул хъунама хIакиннал хъиривчу:

Ларгсса шинал ттула дав­рицIун, агьалинал цIуллу-сагъ­шиву дуруччаврицIун бавхIусса, жула медициналул даража гьаз хьушиву тасттикь буллалисса ххуйсса ишру хьунни. Жу байбивхьуру, туннурдаву стент дихьлай, къюкIлий операцияртту буллан. Уттинин укунсса операцияртту жучIава къабай­ссия. Утти циняв инфаркт хьу­сса къашайшалт жучIан нани­ссар. Мукунма ларгсса шинал жу захIматсса операцияртту буллан бивкIру бакIрал-нярал туннурдай. Вай кIирагу ларай­сса технологиярттал кьяйдарду ишла дуллай байбишаврийну жуща чIявусса инсантуран кумаг буллан бюхълахъиссар.
Ялун дуркIмур шин ларгмурнияр тIайлабацIусса хьуннав ттула коллегахъан ва махъсса цинявннан тIий ура. Гьарица инсаннал дакIнийсса буру­ккин букканнав, хияллу-мурадру барт­лаганнав.