Райондалул депутатътурал сессия

Гъази Оьмаров ва Шамил Рамазанов

Декабрь зурул 28-нний Ккуллал райондалул Собраниялул депутатътурал сессия хьунни. Ва най бия райондалул актовый залдануву.

Сессиялий депутатътуращал гьуртту хъанай бия шяраваллал бакIчитал ва идарарттал каялувчитал. Сессиялий мукунма гьуртту хъанай бия райондалул бакIчи Рамазанов Шамил ва ванал хъиривма Давдиев Анатолий. Сессия бачин бувну ия райондалул депутатътурал Соб­раниялул председатель Оьма­ров Гъази.

Ххал бигьлай бия 2019 шиналсса райондалул бюджет. Бюджетран хас бувсса доклад бувна райондалул финотделданул каялувчи Амучиев Кьурбаннул. Бюджетрая гьарта-гьарзасса бувчIин бавуртту дуруна Рамазанов Шамиллул. Ихтилатру бувна шяраваллал бакIчитурал ва цаппара идарарттал каялувчитурал.
Сессиялул ахирданий депутатътурал кару гьаз даврийну кьамул бувна 2019-ку шинайн­сса райондалул бюджет.