ЦIусса шинайн – цIусса автобусру

ЦIусса шинал хьунийнсса ххуйсса бахшишну хьунни респуб­ликалул чIявусса школарттан, миннувух Бабаюртуллал райондалийсса КIамахъаллал, Карашрал ва Кьубиял школар­ттан мюрщи автобусру булаву.Вайннан бувкIунни ххуйва-ххуйсса, лахъи-кутIасса манзиллайн дуклаки оьрчIру ва вайннал учительтал рахIатну занансса цIусса автобусру.


З. АьбдурахIманова
«Жул школартту, аривсса цаймигу школартту кунма, багьайссар Къизилюртливсса территориал кIулшивуртту дулаврил управлениялийн. Мунияту жул дуклаки оьрчIру гьуртту­сса олимпиадартту, конкурсру ва цаймигу мероприятияртту шай Къизилюртлив, Хасаврай, Бабаюртлив ва цаймигу кIанттурдай. Сайки ца зуруй кIива-шанма аьр­ххи къавхьуну къаличIай, хаснува агьамсса байраннал хьунийн ва ЕГЭ-рдал, ОГЭ-рдал ппурттуву. Укунсса маршрутка жул школалун булавугу хIисав дуллай буру ца хъуннасса, ххаллилсса бахшишран. Утти жуща, жула оьрчIругу бувцуну, личIи-личIисса журалул аьрххирдайн буклан бюхъанссар», — тIий бур, ца зумату кунма, Карашрал школалул директор ТIагьир Айгунов ва Сангардал школалул директор Магинора АхIмадова.

Шанмагу школалул учительтал, дуклаки оьрчIру ва вайннал нину-ппу дакIнийхтуну барчаллагь тIий бур Республикалул БакIчи Владимир Васильевлухь, ДР-лул ХIукуматрал председатель Артем Здуновлухь ва ДР-лул кIулшивуртту дулаврил ва элмулул министр Уммупазил Оьма­ровахь, хъинну аьркинсса ва бусравсса бахшиширттахлу.