Жижара

Ибрагьиннул арс Ибрагьимов Жамалуттин

Оьрмулул 93 шинаву январьданул 8-нний дунияллия лавгунни Аллагьу Тааьланал инсаншиврул бутIа гьарцагу чулуха лавайну буллусса Хъун дяъвилул гьурттучи Ибрагьиннул арс Ибрагьимов Жамалуттин.

Жамалуттин увну ур 1925 шинал ГьунчIукьатIрал шяраву. 1942-1943 шиннардий Жамалу­ттин зий ивкIссар Магнитогорск шагьрулул стройкартту дувайсса бригадалуву. 1943 шинал 18 шин барткъаларгсса жагьил тIайла увкссар Челябинскаллал танкардал училищалийн, гиччагу 4 зурувату тIайла увкссар мукунмасса Свердловскаллал танковый училищалийн. Миччагу 2 зурувату Жамалу­ттин лавгссар талан фронтрайн. Ва гьуртту хьуссар Украиннайсса, Польшанавусса ва Венгриянавусса талатавурттавух. Цал Венгриянаву, яла Румыниянаву щавурду дирну, госпитальданийн агьссар. Хъин хьуну махъ ялагу талай ивкIссар душманнащал. Дяъви къуртал хьуну махъгу Жамалуттин парашютистурал аьралуннаву къуллугъ буллай ивкIссар. Дяъвилия буттал шяравун зана хьуну, кулпатгу бувну, колхозраву зий чIярусса шинну дур­ссар ванал.
Жамалуттин ия цума-ца­н­нащалгу хIал бавкьусса, цайнна тапшур дурсса даву лажин кIялану биттур дувайсса адамина. Аллагьнал ванан оьрмулул бутIагу лахъисса буллуну бия.
Цала кулпат Баянатлущал ванал мяйва ххаллилсса арс-душ чийвун буккан бувссар. Ва цувагу лайкь хьуссар дяъвилул ва захIматрал орденнан ва медаллан .
Жамалуттиннул бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал кулпат­рахь, арсурваврахь, душваврахь, махъсса цинявппагу гъан-маччаминнахь.
Цал бунагьирттал аьпа баннав. Ванал оьрчIангу, оьрчIал оьрчIангу ванануксса оьрму булуннав. Алжаннул агьлулувух хьуннав.

ГьунчIукьатIрал
ва КIямашрал жямат


АбутIалиблул арс МахIмудов МахIмуд

Цала оьрмулул 70 шин хьун ца зурул хьхьичI, цакуну къюкI цIун хьуну, жуятува батIул хьунни Карашрал шяраватусса АбутIалиблул ва Муъминатлул арс МахIмудов МахIмуд.

МахIмуд увну ур 1949 шинал Карашрал шяраву. Цал бу­ттал шяраву арулва класс, яла Ккурклив ацIва классгу бувккуну, лайкьну экзаменнугу дуллуну, МахIмуд увххун ивкIссар дуклан Дагъусттаннал университетрал физикалул факультет­райн. Амма, кIилчинмур курсирай унува, кьаритан багьссар дуккаву: хъунмасса кулпатрал ялату цакуну ппу ивкIуну, мюрщими уссу-ссурвал хъуни баврил хъар ниттицIун цаннагу ласун багьлай бушиврийн бувну. Зий ивкIссар Сепаратордал заводрай токарьну.
1982-ку шинал цIуницIакул увххун, заочнайну къуртал був­ссар ДГУ-лул финансирттал ва кредитрал курсру. Муния махъ, шагьрулийсса дузалсса оьрмугу кьабивтун, увкIссар яхъанан бу­ттал шяравун ва хIакьинусса кьининин, ххаллилсса хозяйствагу дурну, ялапар хъанай уссия Карашав. Яхъанай уссия цIу ду­ккан дурсса цала буттахъал къат­рай. ЦанницIун ца нани дурну уссия багъманчинал ва найрдучинал давугу.
МахIмуд аьпалухьхьун лагаврил пашманшиву кIидачIлай буру кулпатрахь Сакинатлухь, арснахь Зайналлухь, уссурваврахь, ссурваврахь ва махъсса цинявппагу гъан-маччаминнахь.
Цал бунагьирттал аьпа баннав.
Карашрал ва Муккурдал
жямат

Буттауссу МахIмудлуха

БучIайссияв вичIан
Гъинттул гъирарай.
Гъирарай инагу
Жу кьамул байвав.

Ина жул суаллал
Инжит къаайвав.
Гьар цIувххумунихьхьун
Жаваб дулайва.

Вин кIулну бикIайва
ЩиярчIав ххуйну
Жула шяраваллил
Циняв тухумру.

Жун кIулссия мудан,
Ххал дуваннинна,
Ххаллилсса душиву
НицI вилми найрдал.

Тти кьурчIи хьунни жун
Вил ницIал тIингу.
Утти жул дакIурдий
Хьунни щавурду.
Уссил душ Карина


ХIажи­махIаммадлул арс Аьбдуллаев Нажмуттин

Декабрь зурул 20-нний, лавмартсса цIуцIаврища ххассал ан къавхьуну, кIия арсгу, циняв гъан-маччамигу махIрум бувну, дунияллия лавгунни цIа машгьурсса аьлимчу, химиялул элмурдал доктор, профессор, ПаччахIлугърал премиялул лауреат, Хъусращиял шяравату­сса ХIажимахIаммадлул арс Аьбдуллаев Нажмуттин.

Нажмуттин увссар 1941 шинал Хъусращиял шяраву ХIажимахIаммадлул ва Баллал кулпатраву. Буттал шяраву школа къуртал бувну махъ бувкку­ссар Москавлив Химиялул технологиялул институт. Ванал элмийсса давурттан лавайсса кьимат бивщуну, дуллуссар ванан цаннияр ца бусравсса наградартту.
Махъсса 25 шинай Нажму­ттин зий уссия цал Германнаву, яла Американаву элмийсса лабораториялул хъунаману ва университетрал профессорну.
Цибанссар, жуятува лавгунни ххаллилсса нитти-буттал арс, уссу, лас, ппу, маччачу, дус, аьлим­чу.
Хъуннасса кьурчIишиву ду­хIансса ссавур Аллагьнал дулуннав тIий, жижара буллай буру ванал кулпат Галинахь, арсру Анвардухь ва Александрдухь, ссурваврахь, агьлу-авладрахь, цинявппагу гъан-маччанахь.
Аьпа баннав ххаллилсса чувнал, ванан къабуллумур оьрму оьрчIан, кулпатран, уссурссуннан булуннав. Алжаннул ххари аннав, рухI бигьаний дишиннав.

Хъусращиял жяматрал
чулуха
МахIаммадов Басттамин


Ирвагьиннул арс СалихIов Айгун

Декабрь зурул 16-нний, мадарасса хIаллай къашавайгу ивкIун, аьпалухьхьун лавгунни ххаллилсса лаккучу, яхI-къириятрал заллу, Ирвагьиннул арс СалихIов Айгун.

Айгун увну ур Ккуцрал шяраву 1945 шинал Ирвагьиннул ва ХIавиватлул кулпатраву. Вихьлив дянивмур даражалул школагу къуртал бувну, увххун ур Рос­товрайсса МВД-лул академиялул филиалданийн. Мугу къуртал бувну, 32 шинай зий ивкIун ур МВД-лул личIи-личIисса отделлай. Подполковникнал чиндалуву увккун ур отставкалийн.
Айгун лайкь хьуну ия таман­сса хIурматрал грамотарттан, бахшиширттан, «За безупречную службу» медальданун.
Ва ия цалва кулпатран мюхчансса лас, оьрчIан ва оьрчIал оьрчIан аякьасса ппу ва ттатта, уссин, ссурвавран вихшаласса чIарав ацIу.

Ва ия хъинну дакI-аьмал хъинсса, инсаннал хIурмат бан анаварсса, ка-кумаг бай­сса дугърисса инсан. Бусравнугу уссия архIал зузинал, жямат­рал, уссурссуннал, дустурал, кIулминнал дянив. Лавгунни жуятува Айгун, дунияллух мякьну унува, дустурах щаувцун унува, кулпатралгу, уссу-ссурвавралгу, миннал оьрчIалгу ччаврил вив лавсун унува.
Айгуннул бивкIулул хъунна­сса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру кулпатрахь Луизахь, арснахь Анзордухь, мунал кулпатрахь, уссихь Аздардухь, мунал кулпатрахь, ссурваврахь Аматуллагьлухь, Халункачардухь, Зингиратлухь, Марзихь, Шагьалайхь, куявтурахь, миннал оьрчIахь, гъан-маччанахь. Цал гьав нурданул дуцIиннав, махънал оьрмурдай барачат бишиннав.

Ккуцрал, Инишиял,
Хъурхърал жяматру


МахIаммад­расуллул арс Мирзоев Анвар

Гьашину январьданул 2-нний оьрмулува лавгунни РАН ДНЦ-лул Биологиялул луртаннал КаспийлуцIухсса институтрал почвалул ва ххяххиярттал лабораториялул хьхьичIунсса элмий­сса зузала, ШавкIуллал шярава­сса МахIаммадрасуллул арс Анвар Мирзоев.

Ванал Дагъусттаннал почва лахьхьаврил аралуву биялсса захIмат бувссар 56 шинал мутталий, миннува 30-ллихъайсса шинну дурссар Биологиялул луртаннал институтраву зий. Ва ия хъунасса аьлимчу Аьрасатнал мелиорациялул бутIуву. Ванал дузал дурссар «Ухссавнил Ккавкказуллал арнил чулул мелиоратив карта», цаймигу автортуращал цачIу хIадур дур­ссар «Дагъусттаннал почвардал карта», «Дагъусттаннал почвардал бонитетрал карта», «Дагъусттаннал почвардал агроэкологиялул районированиялул карта». Анвар Мирзоевлул чирчуссар 200-нния лирчусса элмийсса давуртту, миннувух дур 7 монография, 6 патент.

Ванал цIа личIантIиссар жул дакIурдиву, ххаллилсса инсан ва аьлимчу хIисаврай.
Жул зузалтран хъуннасса хажалат хьунни Анвар ахират­рал шаврийну. ДакIнийхтунусса кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру ванал арсварахь Зай­нуттиннухь, Маратлухь, душваврахь Саидахь, Къистаманнухь ва махъсса гъан-маччассаннахь.

Даврил уртакьтал


МахIаммадлул арс Камалов ХIадис

Декабрь зурул 26-нний, захIматсса цIуцIаврища хха­ссал къавхьуну, жуятува лавгунни ххаллилсса лаккучу, ссяткарну зий ивкIсса Камалов ХIадис МахIаммадлул арс.

ХIадис увссар январь зурул 10-нний 1940 шинал КIулушацIрал шяраву. Буттал шяраву школагу къуртал бувну, ва увххун ур Дагрембыт техникумравун ссяткаршиву ла­хьхьин. Миккува зий ссяткарну дурну дур сайки ацIра шин. Муния махъ цала пишалий зий ивкIун ур Южносухокумскалий. 1977 шиная шинай зий ивкIссар ссяткарну МахIачкъалалив ЦУМ-раву. Цала даву ларайну кIулсса ХIадис гьарца кIанттайгу хIурматрай ивкIссар.
ХIадис ия дакI-аьмал хъин­сса, тIул-тIабиаьт уздансса, гьарцаннащал хIал бавкьусса инсан. Гьарца шинал лагайссия Ла­ккуйн цала буттал шяравун.
ХIадис дунияллия лагаврил кьурчIишивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру арснахь, душнихь, ссихь ва цинявппагу гъан-маччанахь. Имандалий лавгун лякъиннав, бунагьирттал аьпа баннав, рухI бигьаний дишиннав.

КIулушацIрал жямат