«Ванил увкуссар цайминнаща учин къавхьумур»

Ларгсса нюжмардий Гъумучиял клубраву лахъа-хъунсса даражалий кIицI ларгунни хIакин, ахттарчи, чичу, художник Мариян Ибрагьимова дунияллийн бувккун 100 шин шаврин хас бувсса мажлис.

Муний гьуртту хьун бувкIун бия райондалул муданмасса чIарахбацIулт: Ссапарбаг Аьбдуллаев, Сайпуллагь Аьвдуразакьов, Жамал МахIаммадов, Аьвдулхаликь Халикьов, Гульшан Хасаева. Дагъусттаннал Чичултрал союзрал чулуха бувкIун бия Илияс МахIаммадов, Хизри Илиясов.


Зулайхат Тахакьаева
Аьпалул мажлис тIивтIуна райондалул магьирлугърал къатлул зузалтрал лакрал гимн учаврийну. Муния махъ хъамаллурахь чабувкругу куну, Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул лавхъуна Мариян Ибрагьимован ва мунил творчествалун хас був­сса махъ. КIицI лавгунни аькьилсса зунттал хъамитайпалуща саргъунну цачIун дан бювхъуну бивкIшиву Ккавкказуллалгу, Аьрасатналгу тарих ва рувхIанийсса аьдатру. Юсуп МахIаммадовлул мисалданун бувцунни Дагъусттаннал халкьуннал шаэр Расул ХIамзатовлул махъру: «Жула хъунасса имам Шамил лайкь акъа палачат уллалисса чIумал, ттуща, ганахлу увккун, учин къавхьумур Мариян Ибрагьимовал увкуссар, ванил марцI дурссар, гьаз дурссар ганал цIа».

Так ца Шамиллул цIаницIун бавхIуну бакъассагу, Мариян Ибрагьимовал гьунар гьарца ишираву чумартшиврущал канил ка дургьуну най бивкIшиву кIицI лаг­лай, Ссапар Аьбдуллаевлул бувсуна, цува лаккучу ушиву кIул шайхту, Василий Федорович тIисса жугьутI миллатрал адаминал цахьва Марияннуя бувсмур. Дяъвилул шиннардий Пятигорскалий аьрали госпитальданий зузисса Мариян бувкIун бур цуппа дяъвилийн тIайла буккияра, цув тикку ххишалану бучIи лякъинтIиссара тIий военкоматрайн. «Ина укунмагу дяъвилийра бусса, аьрали госпитальданий уттубивхьусса щавурду дирминнаха къуллугъ буллалаву дяъвилийссаннун ккаллиссар», — куну бур ганихь.
Марияннуя ихтилатру бувуна ванил шяравучу Аьвдулхаликь Халикьовлул, Лакрал райондалул Хъунисриннал советрал хъунама Даниял Магьдиевлул, Илияс МахIаммадовлул, Хизри Илиясовлул.

Ккаккан дуруна Мариян Ибрагьимовал оьрмулун хас дурсса документал фильм. Му фильмраву ванил хъинну нажагьсса гьунардая ва чумартшиврия буслай бия Аьрасатнал халкьуннал артист Ширвани Чаллаев, Аьрасатнал Констутиционный судрал судья ХIадис ХIажиев ва чIявусса цаймигу элмулул ва магьирлугърал ишкка­ккулт.
Мариян Ибрагьимовал шеърирду бувккуна Гъумучиял школалул дуклаки оьрчIал. Райондалул магьирлугърал къатлул зузалтрал ва Мариян Дандамаевал цIанийсса Гъумучиял оьрчIал магьирлугърал школалул оьрчIал ккаккан дурна ххаллилсса концерт.

Ва мажлис бан чIарав бавцIусса инсантуран Юсуп МахIаммадовлул буллуна Лакрал райондалул администрациялул чулухасса барчаллагьрал чагъарду.
Ахирданий райондалул бакI­чинал дурккуна МахIачкъала шагьрулул цания ца кIичIираваллин Мариян Ибрагьимовал цIа дизара тIисса тавакъюращалсса Лакрал райондалул жяматрал Дагъусттан Республикалул БакIчи Владимир Васильевлуйнсса лабизаву.