Ккул-Хъусрахьхьунсса аьрххи

КкурчIавсса ниттихъул

На уттигъанну ттула даврил иширттай лавгссияв Ккуллал ва Хъусращиял шяраваллавун. Гьашину Лаккуйсса ссут гъили­сса хьунни. Вана утти кIинтнил цалчинми кьинирдугу баргъ бивт­сса хъанай дур.

Ваччату Ккул-Хъусрал чулийнмай нанисса хху­ллу ччянива асфальт бавкьусса ххуллур. Райцентрдания вай шяраваллавун нанисса инсантал бацIайссар Ваччиял дянивсса майдандалул кьиблалул чулий. ХьхьичIва Ккул-Хъусрахьхьун заназисса кIива маршрутка бикIайссия. Утти цавагу бакъа шанна шин хъанай дур. Багьагу ххуллулссаннан кIусса къабикIайва – дурагу 20 къуруш. Пассажиртал чанну бушиврийн бувну къазаназиссар тIий бур. Амма зунттаву яхъанахъисса инсантурал оьрму, захIмат къабуллай, бигьа буллан аьркинни.


Хъусращиял ккурчIа

ЧIал къавхьуну ца машина бувккун (цуппагу цIу лещан дувултрал машина!), ттунгу, на кунма Ккулув нанисса ца хъамитайпалунгу кIану хьуна. Ссур яла Ккуллал чулийнмай. СумбатIуллал шярава личайхту хьунабакьлай буссар цакьнива багьну бивкIсса, буллай бачIину ливчIсса ламу. Ва буллай буссия 2017-ку шиналва. Гьашину цичIав къадурунни. ЛирчIун дур, ялтту ригеллугу дирчуну, бетон бутIин. Чулийн циван къабуккайривав? Укун­сса «незавершенкартту» ялагу дур Ккуллал райондалий: Вихьлив – школа-интернат, ЧIяв – спортзал, Ваччав – щин дуцлацисса давурттив.

ЧIал къавхьуну на ивунав Ккуллал Хъун ккурчIав. Вания кIихунмай машина най бакъахьувкун, жу ливкссияв. Ванингу барчаллагь. КIюрххилсса чIун духьурчагу, ккурчIав батIлай бия арамтал. На, кIайннахь ссалам-аьлайкгу бувну, шяраваллил дяних нанисса ххуллул уттамур бувгьуссия. Нава нани­сса почталучIан ияннин, ттун ялагу хьунабавкьуна кIива-шанма ккурчIа. Хъиннихха ккурчIри – аькьилшиврул бакIщаращив.

Ивра Ккуллал почталийн. Ва почталул Дагъусттаннайсса лак­рал шяраваллава яла чIявуми «Илчи» кказит чичайссар. Ва давугу дувайссар цилла давугу, жула миллатрал кказитгу дакIнихтуну ххирасса Аьлиева Пизатлул. Барчаллагь вин, Пизат! Шиккува зий бур ванил кумагчиталну, почтальонталну ялагу шанма хъамитайпа: Аскандарова Аьбидат, Билалова КIукIу, Рамазанова Барият. ЯхI буллалисса душру бур вайгу. На шиккун увкIсса кьинилийн (21-мур декабрь) Ккуллал шяраву «Илчи» чивчуну бия 128 инсаннал. Уттигу найнна дурхха подписка, хьунтIиссар вайннуяр ххиссагу.

Вания кIихунмайсса ттул ххуллу бия Хъусрахьхьун­сса. Ккулату Хъусрахьхьун нани­сса ххуллийхгу бия асфальт бавкьуну. Амма ва асфальт ччянива бавкьуну, утти тIатIлангума бивкIун бия. Хъусращиял шяравалу Ккуллал райондалий яла архмур шяравалуну хъанахъиссар. Ванияр кIихуннайгу диркIссар Хъусрал-ЧIарттал шяравалу. КIа 1944-ку шинал дизан дурссар ЦIуссалаккуйн. КIикку дур шагьрулул инсантурал дурсса цаппара къатри ва Хъусращиял СПК-лул пирма. Хъусрахьхьун нанисса ххуллий ттун хьунаавкьуна Алмасов Рашад ва Ажуев Ибрагьин. Хъамакъабитулун кунна, рирщу­ссия кIайннал сурат. Шяраваллил зума-къирагъирайн ияйхту, КьукIма-Зунттул ссимиялттугу ца исвагьийну чIалай бияхха, кIайннул шяраваллил сий хъиннура ягин дуллай дия.

БакIрайн багьуна ккурчIав гъили бувну щябивкIсса шанма хъамитайпагу. Вайрихха жула Ватандалул заллухърувагу! Бургияра вайннал симаннах. ЧIярх чин бав на ялагу фотоаппарат. Хъусращиял ккурчIнил хьхьичI бур почтагу, администрациягу, школагу. Шиккува ттун бакIрайн агьуна Хъусращиял шяраваллил администрациялул каялувчи Эдуард ХIажиевгу. На кIанахь тавакъю бувссия, ккурчIавсса арамтал сурат рищун бацIан бува куну. Циняв рязину бавцIуна. Амма так цаннал: «На зузи янналуву ура, фотоаппаратрал хьхьичI къаацIанна», — куну, рязи къавхьуна. Ивтссия на кIа цува.
Хъусращиял почталул хъунмур Тионаридал бувсуна «Илчи» кказит ттинин Хъусращиял шяраву 66 инсаннал чивчушиву. Гьай-гьай, бия ттухь хъамалу нану тIиссагу. Амма ттун га кьини Ваччав икьрал дурсса инсаннащал хьунаакьин ма­хъунай ачин багьлай бия. Мунияту на ххуллийн увкссияв. Шярава уккайхту, щяивтунав Хъусра­хьхьун чавахъру баххан лавгун, «жигули» машиналий нанисса ца ссурхIиричунал.