Рамазаннущал архIал дуруччинну журагу низам

Вай гьантрай гъан-маччаналгу, уссурссунналгу, архIал зузисса уртакьтуралгу ккурандалуву хъинну бусравну ва лахъа-хъунну кIицI ларгунни лакрал миллатрал ххаллилсса вакил 

Ванатиев Рамазан Кьурбаннул арснан 70 шин хъанахъисса юбилей.


Увну ур Рамазан 1949 шинал январьданул 3-нний Хъусращиял шяраву. Ванал ппу Нураттиннул арс Кьурбан чIярусса шиннардий жяматран хъинну бусрав-сий дуну ва хъунма­сса хIурматрай Ккуллал райондалийсса МВД-лул отделениялул хъунаману зий ивкIун ур. Нину Шагьунгу райондалул азарханалий зий бивкIун бур. ХIакьинусса кьинигу ЧIяйннал, Ваччиял ва Хъусращиял жяматирттаву, цанма бувмургу дакIнийну, ванил цIа хIурматрай зумух ласай.

Кулпатраву Рамазан мукьва уссу-ссил хъуна-хъунама уссугу ивкIнавхьур, зунттал оьрчIал къабигьасса оьрмулул цалчинми «дарсру» ванал лахьхьайми хьуну дур. Хъуна-хъунаманайнъяхха мудангу гайминнахсса жаваблувшивугу, къушлийсса кушурдугу тапшур байсса бивкIсса.
Рамазаннул, 1967 шинал ЧIяйннал школагу къуртал бувну, кIира шинай Германнаву аьрали къуллугъ лавхъун бур.

МахIачкъалаллал автоххуллурдал техникум къуртал бувсса 1975 шинал ванал захIматрал ххуллугу ГАИ-лул инспекциялия байбивхьуну бур. Шикку ва зий ивкIун ур личIи-личIисса къуллугъирттай. Пенсиялийн укканнин, 1980 шиная 2002 шинайннин, Рамазан ДР-лул ХIукуматрал къуллугъчитурал мюхчаншиву дуруччай­сса управлениялул командирну ивкIун ур.
Низам дуруччай аралуву бивхьусса захIматрахлугу лайкь хьуну ур «Отличник милиции» лишаннан ва МВД-лул чулухасса хIурматрал грамотарттан. Антитеррорданул иширттавух дур­сса гьурттушиндарахлу АьФ-лул виваллил иширттал министрнал ванан дуллуну дур цIа ку­сса ссятгу. Рамазан ур захIматрал ветеран.

Пенсиялийн увккун махъгу сайки щала цала захIматрал оьрму хас бувсса низам дуру­ччай аралущал цIанагу дахIаву дуну ур.
Ванал кулпат ХIуллалгу, арцул медальданийну Хъусращиял школагу къуртал бувну, ДГУ-лул физикалул факультет був­ккуну бур. Пенсиялийн букканнингу зий бивкIун бур Политех институтрал вычислительный центрданий. Рамазаннул ва ХIуллал цачIу, бавкьуну, нахIу-хIалимну ялапар хъанайгу хьуну дур 45 шин.

Оьрмулул яла аргъираву­сса 70 шинал юбилейращал Рамазан барчагу уллай, ЧIяйннал, Ваччиял, Хъусращиял жяматру, дус-ихтивартал, чIахху-чIарахми ва уссурссу ванан чIа тIий бур цIуллушиву ва лахъисса оьрму. Вай барча бавурттацIунгу бакьлай, «Илчи» кказитрал редакциягу Рамазаннун чIа тIий бур чIярусса цIуллусса шинну.
Дустурал, гьалмахтурал цIания Камил МахIаммадов