2018 шиналсса хьхьичIунми спортсментал

Гьашину олимпий журалул спортрал Аьрасатнал, Европанал ва дунияллул чемпионатирттай хьхьичIунсса хIасиллу ккаккан дурсса спортсментурал цIарду бувсунни республикалул Спортрал министерствалул. Яла ххуй-хъинсса 10 спортсменнал сияхIраву ур 8 лачIунукку ва 2 дзюдоист.

ХIасан Аьдилов
СияхIрал цалчинмур хху­ттай ур лачIунукку Аьвдурашид Сяъдуллаев. Будапешт шагьрулий хьусса дунияллул чемпионатрал финалданий Аь. Сяъдуллаев, США-нал лачIунукку Кайл Снайдердул бархI щун бувну, ххув хьуссар. Хасавюртуллал спортшколалул вакил Завур Угуевлул мусил медаллу ларсъссар Аьрасатнал ва дунияллул чемпионатирттай, Европанал чемпионатрай ларсъссар арцул медаль.

Аьрасатнал ва Европанал чемпионатирттай мусил медаллу ва дунияллул чемпионатрай чарвитул медаль ларсъссар Хасавюртлиясса лачIунукку АхIмад ХIажимахIаммадовлул.
Гьашину Аьрасатнал ва дунияллул чемпионатирттай ххув хьунни лачIунукку МахIаммад-Расул ГъазимахIаммадов.
Европанал чемпионатрай ххув хьуну, дунияллул чемпионатрай шамилчинмур кIану бувгьунни Каспийскалиясса лачIунукку ХIажимурад Рашидовлул. Аьрасатнал чемпионатрай ххув хьуну, дунияллул чемпионатрай 3-мур кIану бувгьунни Хасавюртуллал спортшколалул вакил АхIмад ЧIакаевлул. Аьрасатнал чемпионатрай мусил медаль ва дунияллул чемпионатрай арцул медаль ларсъссар лачIунукку Казим МахIаммадкаримовлул. Аьрасатнал чемпионатрай ххув хьунни ва дунияллул чемпионатрай чарвитул медаль ларсунни лачIунукку Аскар Аскаровлул. Билаятрал чемпионат­рай мусил медаль ва дунияллул чемпионатрай чарвитул медаль ларсунни дзюдоист Аьвдуллагь КьурамахIаммадовлул. Дзюдорал дунияллул чемпионатрай чарвитул медаль ларсунни Руслан Албагачиевлул.